Webinar:
Biologisk mångfald – en sammanfattning av webinar som sändes 16/9 2021

Paulina Björk29 september, 2021

Sammanfattning av Position Greens webinar: Biologisk mångfald: en fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher. Sändes den 16:e september, 2021. Ansvarig utgivare: Paulina Björk, Head of Sustainability, Position Green

I panelen deltog:

Åsa Abel, Affärsområdeschef, Ecogain
Emine Isciel, Klimat- och miljöchef, Storebrand
Joshua Prentice, Sustainability Manager, Heidelberg Cement Sweden

Åsa Abel: i grunden ekolog från Linköpings universitet, arbetar idag som affärsområdeschef på Ecogain AB. Åsa har lång erfarenhet av strategiskt och lösningsfokuserat arbete på ledningsnivå, både inom privata företag och politiskt styrda organisationer.

Emine Isciel: leder Storebrand Asset Managements arbete med klimat- och miljöfrågor samt Storebrands företagsengagemang. Tidigare har Emine arbetat för det norska klimat- och miljödepartementet med avtalsfrågor inom området miljö, samt agerat rådgivare åt regeringen inom hållbarhet. Hon har även erfarenhet av att ha implementerat FN:s globala mål.

Joshua Prentice: hållbarhetsansvarig på Heidelberg Cement Sweden, vilket är moderbolaget till Cementa och andra svenska bolag som tillverkar byggmaterial. Joshua har tidigare arbetat på Regeringskansliet och Energimyndigheten med klimat- och miljöfrågor kopplade till basindustrin.

Bakgrund till webinaret

Klimatfrågan har länge funnits högt upp på agendan för många organisationer. Som stöd i arbetet har olika standarder och protokoll tagits fram som kan användas för att kartlägga och beräkna klimatpåverkan från verksamhetens samtliga områden, t.ex.Greenhouse Gas Protocol.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald syftar till den genetiska variationen hos och mellan individer, arter och mellan olika naturtyper och ekosystem. Det är ”infrastrukturen” som bär upp allt liv här på jorden, i form av olika populationer och ekosystem. I biologin används begreppet population när man pratar om en grupp djur eller växter som lever och fortplantar sig inom samma område. Det kan till exempel vara alla granar i en skog, alla elefanter på en savann, eller alla gäddor i en sjö.

Ett ekosystem är samspelet mellan allt levande och den miljö som finns på en specifik plats. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård, en skog eller hela planeten jorden.

Varför behöver vi biologisk mångfald?

Med den biologiska mångfalden kommer ett antal ekosystemtjänster. Med detta menas allt det vi får gratis från naturen. Man brukar prata om fyra olika sorters ekosystemtjänster:

Försörjande
Exempelvis livsmedelsproduktion, bränsle, mediciner och vatten.

Reglerande
Exempelvis vattenrening, upptag av koldioxid, skydd mot naturkatastrofer och pollinering.

Kulturella
Hälsa och mindre konflikter.

Stödjande tjänster
Fotosyntes och näringsämnen.

Vad säger forskningen?

Forskare är överens om att minskningen av biologisk mångfald är
alarmerande. År 2017 deklarerade 15 000 forskare en varning:
den pågående massutrotningen av arter måste stoppas.

År 2018 gav FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) ut en rapport där 550 experter fastslog att förlusten av djur och natur är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna.

Idag utrotas arter i naturen 100 till 1000 gånger snabbare än före industrialiseringen. Det är långt ifrån etablerat vilka olika funktioner många arter har i naturen och vilka andra arter de i sin tur påverkar.

Klimatpåverkan

Det finns en tydlig koppling mellan biologisk mångfald och klimat. En artrik och varierad natur är ett skydd mot klimatförändringar. Uråldriga skogar och våtmarker lagrar stora mängder växthusgaser och hjälper på så sätt till att begränsa den globala uppvärmningen. Våtmarker ger också ett skydd mot översvämningar och torka.

Men för att bevara denna balans och skyddsbarriär måste vi tänka hela varvet runt. Vi kan inte i ena änden förlita oss på att naturen hjälper oss att fånga in koldioxid, om vi i andra änden skövlar skog och ersätter den biologiska mångfalden med monokulturer (odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag). Ett exempel är den komplexa problematik i att många verksamheter i allt större utsträckning satsar på omställning till fossilfria bränslen, som t.ex HVO100, ett bränsle som har låg klimatpåverkan, men som framställs av naturliga råvaror, ofta palm- eller tallolja. Framställningen av palmolja är sedan länge debatterad då odlingar av oljepalmen i många fall påverkar regnskog och biologisk mångfald negativt. Samma debatt blir nu också allt tydligare rörande svensk skogsindustri.

Nuläget

År 2019 presenterade IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) den första övergripande rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster.

Den visar att omkring en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att utrotas inom några årtionden, om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att hejda den negativa utvecklingen.

IPBES pekar ut följande fem stora drivkrafter bakom förlusten:

Förstörda livsmiljöer
Exploatering av arter genom fiske-, jord- och skogsbruk
Klimatförändringar
Invasiva arter och
Föroreningar

Rapporten visar på olika scenarier för framtiden och i endast ett framtidsscenario kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster bevaras, nämligen genom att ekosystemen restaureras och nyttjas hållbart. Detta scenario innebär genomgripande samhällsomställningar.

Rapporten nämner också åtgärdsförslag som syftar till att genomgripande implementera existerande globala och regionala miljörelaterade avtal och direktiv, som t. ex. konventionen för biologisk mångfald samt EU:s olika direktiv för habitat, vatten och havsmiljö. Att ta bort miljöskadliga subventioner samt att öka ekonomiska incitament för beteenden med positiv inverkan på ekosystem föreslås även.

CBD | Plan för bevarande

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) har släppt det första utkastet till en ny global plan för bevarande av biologisk mångfald. Ambitionen är att den nya planen ska innehålla fler mätbara mål än tidigare och tydligare kopplas till de globala hållbarhetsmålen.

Det finns ytterligare ramverk och lagar som hanterar biologisk mångfald, exempelvis SBTN, som är en förlängning av Science Based Targets initiative (SBTi) – det ledande initiativet för att linjera klimatmål med Parisavtalet. SBTN förväntas bli den högst värderade standarden för biologisk mångfald. Syftet är att skapa globala mål designade för att hålla oss inom jordens planetära gränser.

EU:s Taxonomi är ett ramverk för rapportering, med syftet att visa vilka ekonomiska verksamheter som är i linje med Parisavtalet. För att en ekonomisk verksamhet ska klassas som hållbar enligt taxonomin ska den ge ett väsentligt bidrag till ett av de definierade målen i taxonomin.

SFDR Disclosureförordningen har introducerats som en del av EU:s utökade klimatambition. SFDR ska harmonisera hållbarhetsrelaterad information och öka andelen hållbara investeringar. Finansiella aktörer behöver identifiera och kommunicera sina väsentliga risker, samt ta hänsyn till ett antal indikatorer enligt Principle Adverce Impact (PAI).

Exempel från näringslivet

Ecogain

Åsa Abel och Ecogain arbetar med biologisk mångfald genom sina miljökonsulter som hjälper företag kopplade till ​​markanvändnings- och exploateringsprojekt att utföra detta arbete med hänsyn till den biologiska mångfalden i området.

De samarbetar bland annat med fastighetsbolag och har t. ex hjälpt Stockholmsbaserade Wåhlins fastigheter med hur de kunde jobba med biologisk mångfald vid utformning av sina utemiljöer. Det handlar om utvärdering och riskanalys, åtgärdsförslag och utbildning via workshops och uppföljning.

Ecogain samarbetar också med Malmö stad och har hjälpt dem med designen av en faunapark, där staden byggt upp en exempelsamling för hur djur och växtliv kan gynnas. Norrmejerier fick hjälp med sin baseline och fick råd kring hur de kan utveckla biologisk mångfald på sina gårdar i Norrland. De har även tagit fram en rapport om ekologiska spridningssamband samt biodiversitetshöjande åtgärder inom ett planområde åt en fastighetsutvecklare.

Storebrand

Emine Isciel från Storebrand menar att det är en utmaning att de flesta finansinstitutioner har en reaktiv approach till biologisk mångfald, som är begränsad till omdömesrisk och exklusioner. Det saknas kunskap och medvetenhet om naturförlusten och vilka hot det innebär. Det saknas också data och målenheter för biologisk mångfald och ekosystem.
Det krävs en gemensam insats från högre instanser för att skapa medvetenhet och förändring och ett sådant initiativ är TNFD – Task Force on Nature-related Disclosures.

Emine Isciel från Storebrand menar att det är en utmaning att de flesta finansinstitutioner har en reaktiv approach till biologisk mångfald, som är begränsad till omdömesrisk och exklusioner. Det saknas kunskap och medvetenhet om naturförlusten och vilka hot det innebär. Det saknas också data och målenheter för biologisk mångfald och ekosystem.

Det krävs en gemensam insats från högre instanser för att skapa medvetenhet och förändring och ett sådant initiativ är TNFD – Task Force on Nature-related Disclosures. TNFD är ett ramverk som är under uppbyggnad och som under år 2023 både ska testas på 20 ekonomier på uppgång samt på befintliga marknader för att sedan kommuniceras ut under samma år. Det är ett initiativ som får stöd av finansministrar från Group of Seven (G7) från de största ekonomierna.

Storebrand arbetar också med att ta fram en policy för att uppnå avskogningsfria investeringar till år 2025 samtidigt som de genomför en kartläggning av avskogningsrisker. Detta har resulterat i en rapport som värderar 10 olika verktyg och databaser som finansinstitutioner kan använda för att avtäcka avskogningsrisker i sina portföljer. Genom analysen har Storebrand identifierat 50 företag med hög risk tvärs över värdekedjan. Tanken är att man ska kunna reducera sina investeringsrisker genom dialog med utvalda företag.

Storebrand använder sig också av aktivt ägarskap, de ställer krav på företag genom framförallt ramverken PRI, FAIRR och IIGCC. Erfarenhet visar att det är viktigt att påverka företag genom hela värdekedjan (efterfrågan + utbud). Detta görs också genom röstning, som ett supplement till aktivt ägarskap, samt exklusion, vilket innebär att de utesluter företag som bryter mot internationella regler och konventioner.

En annan viktig faktor är dialog med myndigheter. Storebrand etablerade Investors Policy Dialogue (IPDD) under år 2020, som i dag består av 50 investerare med 7 triljoner USD i AUM. Koalitionen är i dialog med brasilianska och indonesiska myndigheter kring avskogning och tittar på möjligheten att utöka arbetet till Kina. Det pågår också samtal med Brasilien om tillgång till data för att styrka spårbarhet, samt kring förslag till nya lagar som verkar för privatisering av landområden för att skydda urbefolkningens territorier.

Cementa

Joshua Prentice bidrar med ett annat perspektiv från näringslivet. Klimatomställning, biologisk mångfald och vatten är tre av Cementas mest affärskritiska områden. Cementa, som tillverkar byggmaterialet cement, påverkar i högsta grad biologisk mångfald i deras direkta påverkan på mark och natur via kalkbrott och cementfabriker. De har också en indirekt påverkan på mark och natur genom inköp av råmaterial, varor, el, m.m.

En viktig aspekt med hållbarhetsarbetet är att inse att ansvaret för biologisk mångfald inte upphör när produktionen upphör, det handlar också om efterbehandling. Joshua menar att det är avgörande att ta reda på hur biologisk mångfald kan värnas om och främjas i samexistens med andra samhällsmål, t.ex. infrastruktur och vattenresurser.

Cementa har tagit fram en strategi för ansvarsfull markanvändning som ligger till grund för deras arbete med markanvändningsfrågor och biologisk mångfald. I denna finns ett åtagande att minimera påverkan på biologisk mångfald och optimera sin efterbehandling för biologisk mångfald. De ska skapa mervärden för biologisk mångfald där det är möjligt. Nödvändigt för att uppfylla detta åtagande är en tillämpning av hänsynshierarki i beslutsprocesser samt att kunskap och resurser höjs för biologisk mångfald.

Strategin för ansvarsfull markanvändning på Cementa genomförs med platsspecifika handlingsplaner. Dessa handlingsplaner beskriver konkret vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska vidtas, exempelvis via kontrollprogram, inventering av nyckelarter och uppföljning gentemot indikatorer för att mäta effekten på biologisk mångfald.

Gemensamma utmaningar

Som Joshua Prentice etablerade: kunskap finns (ofta) på företag, men svårigheten ligger i att omsätta vilja till handling, delvis på grund av en rädsla för att göra fel. Mätbarheten behöver utökas genom kontakt med myndigheter och andra experter. Utbildning och (ekonomiska) resurser är också avgörande i sammanhanget. Det innebär också ett nytt sätt för många att tänka på – att biologisk mångfald är den mest långsiktiga investeringen som finns.

Faktum är att mer än 50% av världens BNP är direkt beroende av den biologiska mångfalden och världens ekosystemtjänster (t.ex. framställning av fibrer, bränsle och livsmedel). Med andra ord, tillåter vi genom mänsklig aktivitet att den biologiska mångfalden går förlorad kan vi också vara inställda på stora förluster ur ett finansiellt perspektiv.

Så vad kan företag göra?

Med utgångspunkt i de finansiella risker som blir effekten av en förlorad biologisk mångfald är ämnet av största intresse inte bara för bolag med direkt påverkan på biologisk mångfald, utan även för andra typer verksamheter – om det så handlar om ett bolags investeringar, leverantörsled, pensionstjänster etc. “Det slutar inte vid grinden”, som Joshua uttryckte det, utan om att omfatta hela spektrat och värdekedjan och göra skillnad där man kan.

Åsa Abel gav i sin presentation förslag på fem konkreta åtgärder som företag kan göra direkt:

Utbilda
Kartlägg
Sätt mål
Ta fram strategi
Samla branschen bakom färdplan

Åsa tipsade också om att företag kan ansöka om medlemskap i B@B för stärkt lärande om biologisk mångfald och affärsrelevans. B@B är företagsnätverket för hållbar tillväxt i svenskt näringsliv, se mer info på: https://www.businessandbiodiversity.se/

Position Green följer arbetet med biologisk mångfald på nära håll och har siktet riktat på att vara den part som kan erbjuda rapporteringsstrukturer för biologisk mångfald, så fort ramverk och direktiv publicerats.

För att kunna ligga i framkant inom detta arbete spelar ni, verksamheter och organisationer som tar denna fråga på allvar, en stor och viktig roll. Har ni tankar och reflektioner kring hur vi, genom vår plattform, skulle kunna hjälpa er att hantera detta område, hör gärna av er till Paulina Björk (paulina@positiongreen.com).

Missade du webinaret och vill se det i efterhand? Välkommen att titta på inspelningen HÄR. Ladda ner sammanfattningen som PDF HÄR

Tack igen och på återseende!

Nyheter:
Paulina Björk, Head of Sustainability
Spaningar från Hållbart Näringsliv, 16/11 2021 – Aktuell Hållbarhet och DI:s årliga konferens

Aldrig förr har nog DI:s och Aktuell Hållbarhets årliga konferens Hållbart Näringsliv känts mer aktuell än i år.  Gemensamt för de flesta...

Inspelning av webinar:
Science Based Targets – från vision till handling
Medverkande:
Tele2, Coop och 2050 Consulting

Den 9/11 bjöd Position Green och 2050 Consulting in till ett webinar om Science Based Targets och en fördjupning i hur man kan...

Intervju:
Coors Triple Bottom Line Follow-Up-projekt
Group Sustainability Manager Hanna Cedervall berättar

Position Greens kunder är en stor källa till inspiration och kunskap och i vårt arbete får vi dagligen ta del av...

Intervju:
Att hållbarhetsrapportera utan lagkrav – fyra bolag berättar

Näringslivets bidrag till FN:s globala mål är betydande och kraven på hållbarhetsrapportering ökar markant med nya regelverk som i större utsträckning...

Inspelning av webinar:
SFDR: its scope, purpose and practical implications
Medverkande:
Nasdaq, Nordic Capital and SEB Investment Management

Introduktionen av nya ramverk för ESG-rapportering ökar i snabb takt och likställer i högre utsträckning ESG-rapportering med finansiell rapportering utifrån datakvalitet....

Inspelning av webinar:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse
Medverkande:
Priveq, Heimstaden, Menigo och Styrelseakademien

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Webinar:
A market in transformation
– how upcoming regulatory standards impact players in the capital markets

The pace in which ESG reporting frameworks and regulations are being implemented is increasing, subjecting ESG reporting to similar quality standards...

Webinar:
Science Based Targets – från vision till handling

Efter intresse från flera kunder bjuder Position Green och 2050 Consulting in till ett webinar om Science Based Targets och en...

Intervju:
Storebrand och HeidelbergCement: Att mäta biologisk mångfald – utmaningar och nästa steg

I och med EU:s gröna taxonomi och introduktionen av ”Science Based Targets for Nature” spås sambandet mellan biologisk mångfald och klimatfrågan...

Intervju:
Nya lagar på ingång:
Taxonomin, SFDR, Human Rights Due Diligence, CSRD och Klimatdeklaration av byggnader

Under 2021 har ett antal olika lagar som berör hållbarhetsområdet trätt i kraft. Dessutom är det fler som kommer att träda...

Webinar:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse
– en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Webinar:
Biologisk mångfald – en sammanfattning av webinar som sändes 16/9 2021

Sammanfattning av Position Greens webinar: Biologisk mångfald: en fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher. Sändes den 16:e september, 2021....

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Matilda Persson, Hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Rapport:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse – en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Tony Christensen, Lead of Sustainable Finance, Enact Sustainable Strategies

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Utbildning:
2050 & Position Green onlinekurs:
”Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata: metoder och verktyg”

Tillsammans med hållbarhetsexperten Henrik Sundberg, Senior Advisor & Partner vid 2050 och Aktuell Hållbarhet lanserar Position Green och vår Head of...

Nyheter:
Position Green välkomnar fjorton nya medarbetare – och lanserar internationellt!

I takt med att näringslivets hållbarhetsarbete utvecklas, växer också Position Green med kraftigt utökade kundsamarbeten. Hittills har bolagets drygt 170 kunder...

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Fredrik Ljungdahl, ESG controller Wihlborgs Fastigheter

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervju:
Så säger experterna om EU taxonomin – Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervju:
Så säger experterna om EU taxonomin – Anette Andersson, Senior Sustainability Investment Specialist, SEB

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Webinar:
Biologisk mångfald
– En fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher

Alla branscher påverkas redan, eller kommer att påverkas av tydligare krav inom hållbarhet. Idag har klimatfrågan en central plats inom hållbarhetsarbetet...

Kundcase:
Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju:
Position Greens Sustainability Advisor Prosha Aziz om social hållbarhet
– hur börjar man mäta och vilka är framgångsfaktorerna?

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar:
Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Rapport:
Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Webinar:
Inspelning av webinar:
Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Nyheter:
Så hjälper Position Green dig med EU:s gröna taxonomi

Behöver ni stöttning i att arbeta rätt med EUs gröna taxonomi? Position Green har ett verktyg för att hantera taxonomin och...

Nyheter:
EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21:a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju:
Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Kundcase:
Data i hållbarhetsarbetet – Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar:
ESG Ratings – en sammanfattning av webinar som sändes 10/3 2021

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar:
ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nyheter:
RISE:s emissionsfaktorer för livsmedel finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Nyhter:
Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Kundcase:
Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Nyheter:
ECOespiral – en ideell organisation grundad av Position Greens Sustainability Advisors

Den ideella organisationen ECOespiral grundades år 2015 av Sofie Folkesson och Sabina Nordén. Deras första projekt gick ut på att bygga...

Nyheter:
Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar:
Bygg- och fastighetsbranschen:
effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Rapport:
Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju:
Så gör du en bra hållbarhetsredovisning –
Johan Säwensten från Narva Communications berättar

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

Nyheter:
EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Intervju:
Hållbarhet och marknadsföring –
Sara Söderling från Setterwalls advokatbyrå delar sina råd om korrekt hållbarhetskommunikation

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Nyheter:
Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020
Position Greens Sustainability Advisor Sandra Wennesjö kommenterar

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju:
Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju:
Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Nyheter:
Vi fortsätter växa och välkomnar 6 nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar:
Science Based Targets – en sammanfattning av webinar som sändes 4/6 2020

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Rapport:
Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna rapport går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Nyheter:
Enklare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Intervju:
Sustainability Advisor Sabina Nordén om Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Rapport:
Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju:
Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

Kundcase:
AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

Nyheter:
EU:s nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Rapport:
Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Nyheter:
Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

Rapport:
Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Kundcase:
Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

Rapport:
GHG – Greenhouse Gas Protocol
– en introduktion

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

Nyheter:
El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju:
Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Kundcase:
Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

Nyheter:
GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Rapport:
Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju:
Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nyheter:
Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju:
Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju:
Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Rapport:
Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Nyheter:
Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Rapport:
Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Rapport:
Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.