Kundcase:
The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Thomas Olsson
Senior Advisor Distillery, The Absolut Company

TAC är Sveriges största livsmedelsexportör. Majoriteten av verksam-hetens leverantörer är svenska och allt vete som används i produktionen kommer från ca 400 veteodlare i södra Sverige. Hållbarhet står i fokus för TAC´s verksamhet. Nyligen utsågs bolagets ägare, Pernod Ricard, till ett av Förenta Nationernas Global Compact LEAD-företag.

www.the-absolut-company.com

The Absolut Company behövde högre datakvalitet

The Absolut Company (TAC) hade med sin långa erfarenhet av att samla in och analysera hållbarhetsdata från hundratals lokala veteodlare en klar bild över vilken information och vilka källor som var relevanta för datainsamlingen. Deras behov och målsättning var att hitta en mer effektiv lösning för datainsamling och rapportering, samt att därigenom kunna förbättra datakvaliteten och ge mer konkret feedback till sina odlare. TAC valde att utvärdera olika digitala lösningar som kunde skapa en mer effektiv och hanterbar process, med högre datakvalitet som resultat.

Specialanpassad lösning för ett unikt behov

TAC ville ha en lösning som kunde skräddarsys och vidareutvecklas, och valde därför Position Green som samarbetspartner då de såg att plattformen i stor utsträckning kunde anpassas till deras unika behov. Med Position Greens breda kompetens inom både miljödata och programmering såg TAC även en fördel att löpande kunna ta del av kunskap för att utveckla sitt eget hållbarhetsarbete. För att möta TAC:s behov byggdes en specialanpassning av Position Green anpassad till den komplexitet som dataimport från lantbrukare innebär. Trots komplexa dataströmmar upplever TAC:s veteodlare att plattformen är enkel att hantera. Inbyggda beräkningar omvandlar data till intressanta värden såsom kväveeffektivitet m.m., vilket har förenklat både lantbrukarnas inrapportering och TAC:s aggregering av insamlad data.

Effektiv uppföljning och kommunikation

Genom en digitaliserad datainsamlingsprocess har TAC uppnått en högre kvalitet på sin hållbarhetsdata. De har även fått en betydligt bättre täckningsgrad då Position Green gör det möjligt att få in mer data på fler enskilda fält, som tidigare rapporterades in i aggregerad form av odlarna. Detta ger bättre möjligheter att utvärdera hur aspekter såsom markanvändning och biodiversitet ser ut. Genom Position Green kan TAC följa sina odlares arbete, ge dem konsekvent feedback och snabbt identifiera förbättringsmöjligheter. TAC kan även följa hållbarhetsarbetet utifrån olika målsättningar, såsom att halvera CO₂-klimatpåverkan inom koncernen innan år 2030, samt att kontinuerligt utbilda och stimulera sina veteodlare utifrån detta mål. Position Green ger TAC det underlag de behöver för att förmedla trovärdig feedback till sina veteodlare – baserad på deras faktiska data – samt som underlag för kommunikation till både interna medarbetare och till omvärlden.

Thomas Olsson och The Absolut Company som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

För oss är det viktigt stå fast vid vår ursprungliga idé om “One Source – One Community”: att med hjälp av lokala entreprenörer framställa lokalt producerad vodka baserad på råvaror från lokala leverantörer. Denna idé om lokal produktion har varit vårt hållbarhetsinitiativ sedan långt innan begreppet hållbarhet myntades, och vi är stolta över att ha lyckats hålla fast vid det trots stundtals utmanande tider. Att försäkra oss om lokal råvaruförsörjning är väldigt viktigt och vi är tacksamma över att verka i Sverige, som har världens bästa lantbrukare med bra kontroll över sina råvaror. En annan viktig aspekt för vårt hållbarhetsarbete är att ständigt öka energieffektiviteten i vår produktion och vi är stolta över att idag betraktas som ett av de mest energieffektiva destillerierna i världen. Vår ambition just nu är att utveckla vårt hållbarhetsarbete enligt Scope 3, med glasproduktionen till våra flaskor och veteodlingen för vår råvaruförsörjning i fokus. Position Green är en viktig pusselbit för att ta oss dit.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

Jag lyssnar gärna på Ulf Sonesson från RISE, som har ett forskningsbaserat förhållningssätt som tilltalar både mig och mina kollegor på The Absolut Company. Han har förmågan att kunna förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt, vilket är viktigt för att höja medvetandenivån både hos oss som arbetar med hållbarhet professionellt och bland allmänheten. Det finns även flera fantastiska inspiratörer inom Pernod Ricard-koncernen. Två exempel är destillerier i Indien som återanvänder restprodukter från produktionen till tegel som kan användas i husbyggnationer, samt projekt i Nya Zeeland som säkerställer habitatet för endemiska falkar. Att ta ett ansvar för de lokalsamhällen där vi verkar är en del av Pernod Ricards mission och det innefattar allt från ansvarsfull konsumtion, säkerhet på våra anläggningar till att sörja för en ökad biodiversitet.

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Det ligger mig varmt om hjärtat att mäta och därigenom ha tillgång till korrekt data för att kunna förmedla trovärdig information till omvärlden. Genom datadriven mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet undviker man “green washing”. För att uppnå en hög datakvalitet behövs verktyg som är specialanpassade för ett proaktivt hållbarhetsarbete.

Kundcase:
LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Kundcase:
Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Kundcase:
Maria Nila – Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

Kundcase:
The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Kundcase:
Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Kundcase:
Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.