Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Elin Ljung
Director of Communication and Sustainability, Nordic Capital

Nordic Capital är ett riskkapitalbolag vars fonder är inriktade på investeringar i medelstora till stora företag i Norden och norra Europa. Nordic Capital arbetar medvetet med att göra ansvarsfulla investeringar och engagerar sig aktivt i sina företags hållbarhetsarbete.

www.nordiccapital.com

Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Med syfte att kunna överblicka sina portföljbolags hållbarhetsarbete behövde Nordic Capital hitta ett enhetligt format och en tydlig process för hållbarhetsrapportering. Kraven från investerare på rapportering av hållbarhetsdata av likvärdig kvalitet som finansiell data ökade och Excel visade sig vara otillräckligt för detta ändamål. Dessutom innebär en bred bolagsportfölj en utmaning i att få ihop en hållbarhetsrapport som både innehåller jämförbar data och samtidigt är relevant för varje bolags affär. Nordic Capital behövde hjälp med att göra uppföljningen och rapporteringen av portföljbolagens hållbarhetsarbete datadriven.

En plattform för löpande uppföljning och överblick

Nordic Capital valde Position Green för att på ett anpassningsbart sätt kunna få fram relevant data till sin hållbarhetsredovisning, för kontinuerlig uppföljning av portföljbolagens hållbarhetsarbete och som tillförlitligt underlag för både styrelsearbetet och till investerare. Genom att integrera frågor som validerar både processer och styrning kan Nordic Capital följa bolagens utveckling trots deras olika förutsättningar vad gäller både affärsområde och storlek. Portföljbolagen får dessutom möjlighet att ladda ner sin registrerade data i rapportformat, vilket förser dem med ett underlag av hög kvalitet till sina egna hållbarhetsredovisningar.

En tydlig hållbarhetsagenda är värdeskapande för affären

Nordic Capital använder den insamlade datan proaktivt i både styrelsearbetet och för att förse investerare med löpande underlag. Utifrån sin dashboard i Position Green kan Nordic Capital få en ögonblicksbild över bolagens framsteg och hur de förhåller sig till olika hållbarhetsstandarder och KPI:er, krav från investerare, samt vilka uppföljningsmöjligheter och åtgärder som bör realiseras. En bakomliggande poängsättning graderar bolagens hållbarhetsarbete och hjälper till att identifiera både risker och möjligheter. Baserat på den analyserade datan förses bolagens styrelser med rekommendationer som används aktivt – inte minst för att flytta fram hållbarhetsagendan. Data som samlas in levandegörs under året genom olika visualiseringar och bidrar till att Nordic Capital kan se en förflyttning på både portfölj- och bolagsnivå över tid. Med hjälp av Position Green kan Nordic Capital möta de ökade krav som ställs från omvärlden på trovärdig hållbarhetsdata, som även används för att skapa värde i bolagens affärer.

Elin Ljung och Nordic Capital som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

”Genom att systematiskt mäta och följa upp portföljbolagens hållbarhetsarbete kan vi öka deras kunskap och medvetenhet. Det viktigaste för oss som en aktiv ägare är att kunna koppla bolagens hållbarhetsarbete till affären, samt följa deras förflyttning över tid. Vi har därför skräddarsytt ett utbildningsprogram där nyckelpersoner från våra innehav deltar, samt alla anställda på Nordic Capital. På fyra år har vi haft över 500 deltagare i dessa program, som består av olika moduler i förhållande till corporate governance, sektorspecifika frågeställningar, samt kring hållbart företagande. Dessa regelbundna utbildningar där hållbarhet utifrån både ett risk- och värdeskapande perspektiv står i fokus, är viktigt för att Nordic Capital når sina hållbarhetsmål på ägar-, portfölj- och bolagsnivå.”

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

”Jag inspireras av företag som gör en ansats till att vara transparenta i sitt hållbarhetsarbete, särskilt om de verkar i branscher som har stor negativ påverkan. Ett exempel är textilindustrin, där olika aktörer såsom H&M varit tidiga på att följa upp och rapportera hållbarhetsdata. Även inom hälsovårdsbranschen har krav på transparens kring kvalitetsarbetet varit ett viktig incitament till att kommunicera sin hållbarhetsdata öppet. Finansbranschen är ett exempel på en bransch som traditionellt inte offentliggjort vare sig finans- eller hållbarhetsdata, men här ser jag ett skifte på gång, inte minst utifrån UN PRI-konferensen i Paris som gått från 800 till 1700 deltagare på bara några år. Ett så stort deltagande ger ett enormt tryck på att tydliggöra kopplingen mellan hur klimatfaktorer påverkar investeringar, behovet av likställda krav på redovisning av hållbarhetsdata som finansiella data, och möjligheterna att hitta kommersiella lösningar där hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Norrsken är inspirerande ur denna aspekt, då de investerar i bolag som verkar utifrån hållbara lösningar. Norrsken är ett exempel på hur ett hållbarhetstänk är en förutsättning för att vara en framgångsrik investerare, entreprenör och ledare. Avslutningsvis vill jag också lyfta fram ett av våra portföljbolag som inspiration, Greenfood, som efter krav från oberoende externa granskningar gjorde en hållbar omställning av både affären och hur de arbetar med leverantörskedjan.”

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

”Med stort ansvar kommer stora krav. Som ledningsgrupp har man sällan tid att bli hållbarhetsexperter, men varje enskild medlem måste kunna svara på hur deras bolag påverkar och påverkas av olika hållbarhetsfaktorer. Detta kräver ett aktivt arbete med att precisera riskområden och ha fokuserade utbildningar, våga vara transparent i sin redovisning, samt öppna upp för extern granskning. Ju mer granskning desto viktigare blir det att man som bolag har kontroll på sin hållbarhetsdata både internt och i leverantörskedjan. Alla VD:ar ska kunna svara på frågor rörande deras bolags förflyttning utifrån olika hållbarhetsparametrar. Det ligger därför i ledningens intresse att påverka sitt bolag utifrån ett aktivt hållbarhetsarbete där FN:s utvecklingsmål är till konkret hjälp.”

Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Maria Nila -Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.