Kundcase:
Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

Anna-Karin Wårfors
Sustainability manager, Nillörngruppen

Nilörngruppen är en ledande aktör i Europa på etiketter för textil-branschen. Företaget har kontor och tillverkningsanläggningar i Sverige, Danmark, Belgien, Schweiz, Tyskland, Italien, England, Portugal, Turkiet, Hong Kong, Kina, Indien, Bangladesh och Pakistan.

Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

Nilörngruppen hade bedrivit ett gediget och långt hållbarhetsarbete under flera år, men saknade en central inrapporteringsprocess av hållbarhetsdata. En av Anna-Karins första uppgifter som ny hållbarhetschef 2017 var att skapa både en process och en struktur kring hållbarhetsrapporteringen. Position Green var bekant sedan tidigare och blev därför tillsammans med ett antal andra aktörer inbjudna till en utvärdering om vilken lösning som bäst kunde matcha Nilörngruppens behov av en plattform som var enkel, tydlig samt användarvänlig för medarbetare med olika teknisk bakgrund verksamma i en decentraliserad organisation.

Statistik som underlag för löpande utvecklingsarbete

Nilörngruppen valde Position Green på grund av plattformens användarvänlighet, enkla implementationsprocess, flexibilitet att kunna översätta hela hållbarhetsarbetet till plattformen, samt för att anpassningsbarheten tillät dem att skapa lösningar som de annars hade behövt bygga ett eget verktyg för. Samarbetet inleddes med att Position Green hjälpte Nilörngruppen att identifiera hur de kunde bygga upp rapportering, för att sedan börja mäta och få fram konkreta resultat. Nilörngruppen använder Position Green främst för att rapportera in nyckeltal och för att samla in kvalitativ information till sin hållarhetsredovisning, som produceras på årlig basis. De använder även den statistik som de får ut från den inrapporterade datan i Position Green som underlag för målsättningsarbete, i deras försäljningsprocesser samt i olika kommunikationsinsatser. Genom statistik kan Nilörngruppen identifiera förbättringsåtgärder och skapa prognoser kring resultat som bl.a. deras hållbarhetsdrivna kunder efterfrågar i allt högre utsträckning.

En proaktiv användning av hållbarhetsdata

Tack vare Position Greens kontinuerliga och kunddrivna plattformsutveckling kan Nilörngruppen säkerställa att deras hållbarhetsarbete både är uppdaterat och framtidssäkrat. Nilörngruppen måste löpande bemöta hållbarhetsrelaterade behov från ett brett spektrum av kunder – behov som ständigt ökar i omfattning. Information om hållbarhet är också viktigt för säljkåren som möter kunderna och det ökade intresset för frågorna. Genom att använda datan i Position Green för att sätta mål, mäta och följa upp kan tydliga samband mellan olika insatser och resultat synliggöras och det blir uppenbart var förbättringsinsatser behöver sättas in. Exempelvis genomförde Nilörngruppen en betydande insats inom internutbildning under 2019, ett behov som blev uppenbart när de analyserade datan i Position Green. Hållbarhetsdatan i Position Green har på så vis blivit affärskritisk. Att använda plattformen har hjälpt Nilörngruppen internt att förstå vad de ska mäta och varför.

Anna-Karin och Nilörngruppen som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

För att vi ska nå våra hållbarhetsmål blir vår förmåga att omvandla insikter från Position Green till direkta åtgärder som bidrar till olika förbättringar i verksamheten central. Vi finns i 13 länder med säljkontor, lager, egen produktion och externa leverantörer. Det är viktigt för oss att alla delar av företaget arbetar med hållbarhetsfrågan. Nilörngruppens roll blir ofta att guida och stötta våra kunder i deras hållbarhetsarbete genom ett effektivt påverkansarbete inom t.ex. produktutveckling, där ett team bestående av flera olika roller säkerställer att områden såsom minimering av avfall, energiåtgång vid produktion etc. inkluderas i designprocessen. Att ta fram designkoncept som innehåller produkter med låg miljöpåverkan är oerhört viktigt och i den aspekten vill jag även lyfta fram betydelsen av att ha en bra logistikverksamhet som möjliggör att vi kan arbeta nära våra kunder runt om i världen. I vår hållbarhetsredovisning inkluderar vi en “design checklist” som lyfter frågan om hur man kan gå tillväga om man vill få med hållbarhet tidigt i produktutvecklingsstadiet och säkerställa en hållbar hantering vid slutet av produktlivscykeln. Att kunna möta våra kunders behov kring att använda mer hållbara material är väldigt viktigt för att vi ska nå våra egna hållbarhetsmål och i detta sammanhang är det tydligt att vi måste arbeta tillsammans för att skapa en så bra produkt som möjligt.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

Vi behöver inte titta så långt bort för att hitta de starkast lysande stjärnorna: våra kunder är ofta mycket bra förebilder som motiverar både mig och mina kollegor dagligen. Flera av våra kunder har kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete och är viktiga för oss som inspiratörer och motivatörer. Inom textilbranschen finns också en öppenhet och vilja att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Ett annat initiativ som jag också gärna vill nämna är “Biolyftet” – en utbildning som fokuserar på material och dess relaterade utmaningar. Vi deltog under 2019 i deras utbildning tillsammans med flera olika företag från andra branscher. Att blanda företag och roller från olika branscher är värt mycket för att förstå olika hållbarhetsutmaningar från ett bredare och djupare perspektiv.

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Som företag ska man vara medveten om var man har sin största påverkan och arbeta målmedvetet för att minska sitt negativa avtryck, men för att starta upp hållbarhetsarbetet i organisationen kan det ibland vara en fördel att börja med ett område där man snabbt kan se resultat och genomföra en förändring. På så vis skapar man tidigt ett engagemang kring hållbarhetsarbetet och det blir enklare att ta tag i de större, mer komplexa uppgifterna. Genom att lösa de enklare utmaningarna tidigt skapas en motor internt som gör hela hållbarhetsarbetet effektivt och engagerande.

Kundcase:
LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Kundcase:
Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Kundcase:
Maria Nila – Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

Kundcase:
The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Kundcase:
Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Kundcase:
Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.