Midsona behövde uppnå långsiktighet

Johan Lindström
Business Controller, Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel samt egenvård.

Midsona behövde uppnå långsiktighet

Som ett bolag i förändringsfas hade Midsona ett behov av att samordna alla hållbarhetsinitiativ från ett splittrat, kortsiktigt och personberoende tillvägagångssätt, där data samlades in och arkiverades via mail, Word och Excel, till ett långsiktigt arbetssätt. Midsona sökte därför efter ett verktyg som kunde utvecklas i takt med deras eget hållbarhetsarbete och upp-graderas utifrån förändrade behov. De utvärderade flera olika aktörer för att hitta en partner som kunde erbjuda dem rätt verktyg i kombination med en likasinnad syn på samarbete.

Ett utvecklingsorienterat samarbete

Att valet av samarbetspartner föll på Position Green berodde på flera orsaker, men bland de främsta var verktygets inbyggda flexibilitet som möjliggör för Midsona att anpassa sin användning efter företagets ambitionsnivå. Det sågs även som värdefullt för att Midsona få ha direktkontakt med både utvecklarteamet och kundansvariga som bollplank, råd kring “best practises” och för inspiration. Medarbetarna på Position Green har blivit en länk mellan Midsona och andra bolag och utmanar dem att inte bli för interna i sitt synsätt på verksamheten. Att utmana varandra är ett nyckelord i samarbetet och sedan Midsona började använda Position Green har de sett hur verktyget förändrats och utvecklats utifrån den feedback som de har gett.

Hållbarhetsmätning som kompass

Genom att använda Position Green som verktyg för insamling, analys och rapportering av hållbarhetsdata uppnår Midsona en kontinuitet i hållbarhetsarbetet. Genom verktygets inbyggda spårbarhet kan Midsona även leverera ett tillförlitligt underlag till sina revisorer. En stor fördel för Midsona är att kunna liera mål och KPI:er med verktygets mätstruktur. Genom att medvetet ha definierat KPI:er som i dagsläget är onåbara fungerar verktyget även som en kompass för vart bolagets hållbarhetsarbete ska gå. Med Position Green har Midsona uppnått en struktur för sitt hållbarhetsarbete, vilket innebär minskad administration, tidsbesparingar, mer effektiv kommunikation intressenter emellan, samt ökad transparens. Kanske kan det på sikt medföra en positiv intern konkurrens bland dotterbolagen, där alla vill ligga i framkant i sitt hållbarhetsarbete!

Johan Lindström och Midsona som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

Midsona genomgår en förvärvsresa och våra bolagsinnehav besitter olika styrkor inom hållbarhet, t.ex. inom förpackningar, avfallshantering, energieffektivitet och transporter. Viktigt för att Midsona ska nå sina hållbarhetsmål är att vi fortsätter att dela best-practises bolagen emellan med det slutliga målet att alla bolag blir jämna sinsemellan i sitt hållbarhetsarbete. Vi sätter stort värde i att kunna lyfta fram goda interna exempel, dela kompetens och koordinera aktiviteter, för att hela koncernen ska dra åt samma håll. Midsona fokuserar ständigt på att integrera hållbarhet i medarbetarnas vardag, i samtliga processer och i alla led i organisationen, både operativt och kommunikativt, för att hållbarhetsarbetet ska få starkast genomslagskraft. Vi har även ambitionen att öka vårt externa fokus till branschspecifika och överskridande samarbeten där större hållbarhetsutmaningarna kan hanteras mer effektivt än vad som är möjligt som enskild aktör. Av denna anledning har vi bland annat gått med i Transportinitiativet. Nu söker vi efter fler samarbeten genom vilka hållbarhetsfrågorna kan drivas.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

Den största inspirationskällan är Midsonas kunder och medarbetare. Det är de som sätter – och ständigt flyttar – ribban. Många av våra bolag har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och medarbetarna har ett starkt engagemang. Deras kunskap och intresse får effekter på koncernnivå. Detta är också en av orsakerna till att många söker sig till Midsona som arbetsplats.

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Samarbeta mer! Utvecklingen går för långsamt utan samarbeten inom och mellan branscher. Genomslagskraften blir så mycket större genom samverkan än om varje företag enbart fokuserar på sig själva och sin värdekedja.

LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Maria Nila -Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.