Kundcase:
LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Lena Nordenbro
Hållbarhetschef på LKF

Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och är ett helägt kommunalt bolag med visionen:  

”Fler och bättre hem”

och affärsidén:

”Vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyresgästen ska innebära ett bekymmersfritt och hållbart boende.” 

LKF förvärvar, äger, bygger och förvaltar fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler eller kollektiva lokaler i Lund och andra samhällen i Lunds kommun. Utöver bostäder äger LKF också flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum och affärslokaler i Lunds centrum.

Över 20 000 Lundabor har idag sin bostad hos LKF.

 

 

 

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.
 
När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets AB) hållbarhetsredovisning fastnade vi för transparensen och de resultat man uppnått. På ett år har LKF lyckats halvera sina klimatutsläpp inom Scope 1, näst intill eliminerat dem inom Scope 2  – samtidigt som de söker ytterligare förbättringspotential inom Scope 3. Det är tydligt att LKF tar ett bredare perspektiv på hållbarhetsfrågan – inklusive ett ansvar för staden där de verkar.
 
För att lära oss mer pratade vi med Lena Nordenbro, Hållbarhetschef på LKF.

Börja gärna med att berätta på hur ni ser på, och vilka mål ni har satt för ert hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är en del av vår vardag såväl som en del av hur vi strategiskt utvecklar verksamheten.

Vi har ett stort engagemang hos våra medarbetare för såväl miljöfrågor som bosocialt arbete, det finns en stark kultur kring att bidra till att skapa ett mer hållbart Lund.

Vi har arbetat med hållbarhetsmål kopplade till vår strategiplan 2017-2020. Målsättningarna har bl.a. varit att minska primärenergianvändningen genom stora satningar på solceller, ett intensivt energieffektivseringsarbete och att bli helt fossilbränslefria.

Även målsättningar för att bidra till bättre förutsättningar för våra hyresgästers hållbara vardag har funnits med oss. Sociala hållbarhetsaspekter har fångats upp i mål bl.a. för trygghet och trivselfrågor. Vi sammanställer just nu statistik för år 2020 för att i vår Års- och hållbarhetsredovisning kunna presentera utfallet för alla mål.


Vad har varit de största utmaningarna i arbetet?

En ständig utmaning är att balansera de tre hållbarhetsperspektiven, dvs miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, för att få dem att harmonisera och därmed uppnå hållbara lösningar.

Ett exempel är att vi vill bygga nya bostäder hållbart, vilket innebär att vi ska bygga kostnadseffektivt men även så att vi t. ex. minskar klimatpåverkan från bygg och driftskede.
 
Vad har varit framgångsfaktorerna?

Jag skulle säga att det är att vi vågar testa nya lösningar och lära av dem. Vårt utvecklingsprojekt Xplorion, som glädjande för oss blev utsett till Årets klimatsmarta boende av Sveriges Allmännytta, är ett exempel på när vi testar nytt. I Xplorion använde vi ny hållbar byggteknik samt en design av huset och tjänster som skapar förutsättningar för hyresgästen att leva klimatsmart, tex kunna leva ett bilfritt liv.

En annan framgångsfaktor är att vi arbetat utifrån hållbarhetsmål som varit en del av vår strategiplan mot 2020.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna som ni har med er inför nästa års arbete?

Vi utvecklar vårt arbete inom LKF för att genomgripande bli än mer kundfokuserat.

Kan vi hitta smarta lösningar för en hållbar vardag, som gör det ”lätt att göra rätt”, så kan våra ca 20 000 hyresgäster ha bra förutsättningar för att bidra till en hållbar utveckling. En stor potential och något som inspirerar mig i mitt arbete.

Vi är också mitt uppe i att lära oss mer om den indirekta klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till, tex från våra byggprocesser både i nyproduktion och i underhålls och ombyggnadsarbeten. Våra erfarenheter hittills är att vi behöver utveckla KPI:er inom detta som styr oss i rätt riktning, så vi inte jämför ”äpplen med päron”. Vi arbetar också för att ta fram en KPI för våra hyresgästers klimatfotavtryck.
 
Vilka reaktioner har ni fått från era intressenter?

Vi märker av ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor hos våra hyresgäster, vilket är positivt!

Bland annat får vi från vår kundenkät svar från ca 3000 av våra hyresgäster på frågor kring intresse för laddplats för elbil, bilpool, odling och hur man upplever förutsättningar kring källsortering och generellt kring hur miljöanpassat man upplever att man kan bo.

Vår ägare, Lunds kommun, har antagit en hög ambition om att bli en Klimatneutral stad till 2030, vilket vi ju är en part för att förverkliga.
 
Vilken roll har data i ert hållbarhetsarbete?

Hållbarhetsrelaterad data blir allt viktigare för oss eftersom hållbarhetsfrågor är verksamhetsfrågor.

För några år sedan hanterade vi främst miljönyckeltal i excelfiler ur vilka vi årligen bl.a. sammanställde statistik till Årsredovisningen. Komplexiteteten i sammanställningen av statistiken började dock växa och vi såg behov av att kunna kvalitetssäkra data, inte minst pga att vi började upprätta kombinerade Års- och hållbarhetsredovisningar enligt GRI. Vi valde därför att börja arbeta med Position Green, ett system som vi såg var anpassat för just hantering av hållbarhetsrelaterad data och som var öppet i sin struktur att kunna integrera med andra system och att bygga på mer fler KPI:er efter hand.

Idag har vi en trygghet i Position Green, de nyckeltal vi är vana vid att hantera finns upplagda och vi kan kvalitetssäkra. Vi utvecklar samtidigt nya KPI:er och kan ta nytta av visualiseringar i systemet för att hitta rätt. Vi kan även ha med oss systemet tidigt tex i våra tankar kring hur vi ska hantera allt mer data kring klimatpåverkan från byggmaterial, hur vi mäter kolförråd i mark eller vilka sociala indikatorer som vi behöver följa kopplat till vår strategi för bosocialt arbete.  
 
Vad ser du som viktigast för ett fortsatt lyckat hållbarhetsarbete?

Min ambition är att hitta KPI:er för vårt hållbarhetsarbete som tydligt visar både nuläge och vad som är möjligt att uppnå och att vi genom att målsätta på dessa även utvecklar vårt arbete i en riktning som skapar värden för såväl våra hyresgäster som för oss och vår ägare samt leder till ett hållbart samhälle.

 

 

Lena Nordenbro och LKF som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

Att frågorna får ta plats såväl i det strategiska arbetet som i allas vardag. Samverkan är en annan nyckel. Frågorna är stora och vi kan nå så mycket längre om vi samarbetar, t.ex. med leverantörer av tjänster som bidrar till att våra hyresgäster kan leva hållbart, eller såklart i samverkan med våra hyresgäster.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

Inom Sveriges Allmännytta och de allmännyttiga bolagen delas många goda exempel. Det är inspirerande att få höra hur branschkollegor löst utmaningar, jag kan ta del av erfarenheter och ”inte uppfinna hjulet om igen”. Sedan inspireras jag av mina kollegor som jag märker börjar ”äga” hållbarhetsfrågan kopplad till sitt eget arbete, dvs de som hittar balansen mellan perspektiven och ser alla de värden vi kan uppnå om vi arbetar för en hållbar utveckling.

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Något jag bär med mig, men det tror jag att jag delar med mina hållbarhetskollegor, är att det ofta handlar om rätt timing samt att vara öppen för andras förhållningssätt.

 

Fotograf Xplorion överst på sidan: Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall

Kundcase:
LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Kundcase:
Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Kundcase:
Maria Nila – Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

Kundcase:
The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Kundcase:
Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Kundcase:
Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.