BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Anna Soltorp
Sustainability Manager, BRA

BRA är ett svenskt flygbolag som bildades efter en sammanslagning av tio olika aktörer. BRA är först i världen med att erbjuda alla resenärer att välja biobränsle till sin flygresa vid bokning.

www.flygbra.se

⌵ Hållbarhetsrapport 2018
⌵ Hållbarhetsrapport 2017

Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Flygbolaget BRA etablerades efter en sammanslagning av flera aktörer på den skandinaviska marknaden och behovet av att använda gemensamma system var en naturlig konsekvens av detta. Data hade tidigare samlats in manuellt inom respektive bolag. I och med sammanslagningen blev det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp för att förenkla arbetssättet, men också för att få en plattform där data relaterad till olika myndighets- och ISO14001 kunde samlas in och agera underlag till både revisioner och beslut. BRA sökte efter en aktör som kunde hjälpa dem att digitalisera och synkronisera hållbarhetsarbetet

Data som underlag till kommunikation

Position Green implementerades kort tid efter sammanslagningen och idag använder BRA verktyget för att samla in, analysera och rapportera hållbarhets-data. Datan i Position Green är även en stor tillgång i kommunikationsinsatser, där sambanden mellan t.ex. fullsatta plan och resenärernas andel av koldioxid-utsläppen tydligt kan visas. Faktiska förbättringar och åtgärder blir konkreta i Position Green och kan på så vis kommuniceras både internt och externt. Att ha tillgång till ren fakta omsätts också i relationen med företagskunder, som regelbundet och ofta ad hoc efterfrågar statistik över sitt samlade resande.

Samband mellan hållbarhetsstatistik och BRA:s affär

Genom att både agera plattform och processtöd synliggör Position Green BRA:s insatser inom miljömässig, social och finansiell hållbarhet. Verktyget i kombination med en snabbfotad, lyhörd och flexibel leverans från teamet gör att Position Green förenklar hållbarhetsarbetet. Utan ett dedikerat verktyg för hållbarhetsdata hade BRA haft svårt att tillmötesgå de krav som fler av deras kunder ställer på att snabbt ta fram statistik över exempelvis bolagsspecifika utsläpp, men även bevisa på efterlevnaden av certifieringskrav. Position Green synliggör vad BRA gör i förhållande till sina hållbarhetsmål och det skapas på så vis en direkt koppling mellan statistiken i Position Green och BRA:s affär.

Anna Soltorp och BRA som
Champions of sustainability

Vilka hållbarhetsområden/initiativ är ni riktigt stolta över?

BRA är det första flygbolaget i Sverige att ansluta sig till Fossilfritt Sverige 2030 och det första bolaget i världen som erbjuder sina kunder att köpa biobränsle vid bokning genom erbjudanden som är framtagna för att passa olika typer av målgrupper. BRA:s målinriktade satsning på fossilfritt bränsle är något som ingjuter stolthet bland medarbetarna. Dessutom pågår ett ständigt arbete efter att flyga effektivt med så fullsatta plan som möjligt, med minsta möjliga bränsleåtgång. Det är en tydlig förväntan från våra kunder att vi jobbar målinriktat med hållbarhet. Målet att bli fossilfria till år 2030 är ambitiöst, men möjligt att uppnå om vi tillsammans kraftsamlar branschöverskridande för att få tillgång till hållbart producerat biobränsle från vårt närområde som vi har ekonomiska möjligheter att köpa. BRA har satt målet att halvera sina utsläpp mellan år 2015-2025 per passagerare med hjälp av moderna flygplan och biobränsle. Det kommer att behövas styrmedel för att främja produktionen av biobränsle. BRA arbetar med att stimulera efterfrågan och bidra till forskning för att en nordisk biobränsleproduktion implementeras. Att få politiker att verka för att skapa rätt förutsättningar genom att främja både forskning och investering är nödvändigt för att vi ska lyckas med våra satsningar inom biobränsle. För arbetet med hållbarhet inom BRA är ledordet ”integration”: hållbarhetsaspekter integreras i samtliga processer och genomsyrar alla led. För att organisationens hållbarhetsmål ska nås måste samtliga medarbetare se att hållbarhetsarbete och miljöarbete är en del av allas vardagliga arbete.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

Det är viktigt att vara pragmatisk och fokusera på frågor som verkligen kan göra skillnad. Hållbarhet blir lätt ett diffust begrepp om man inte arbetar efter de ramar man har och inom de områden som man som organisation kan påverka. Louise König (f.d. hållbarhetschef på COOP) är inspirerande i detta hänseende, inte minst i hennes arbete mot matsvinn. Jag inspireras av Louises förmåga att balansera vision med pragmatik i synen på hur lönsamhet och affärsintresse kan förenas med hållbarhet. En annan förebild är AllBright Foundation och deras VD Amanda Lundeteg. Deras forskning bevisar den viktiga kopplingen mellan jämställdhet, hållbarhet och lönsamhet i näringslivet, vilket även är något som människorättsjuristen Parul Sharma lyckats påvisa genom sina undersökningar där den hållbarhetsrisk som korruption utgör länkas till jämställdhet. Ju fler kvinnor i ledande positioner, desto bättre för företagets lönsamhet och miljömässiga, sociala och finansiella hållbarhet.

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Jämställda bolag är hållbara bolag! Låt kvinnor ta plats i ledningsgruppen, i viktiga chefspositioner, i alla former av beslutsfattande.

LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Maria Nila -Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.