Kundcase:
Dryckesbranschens klimatinitiativ

Maria Hagström
Hållbara Inköp, Systembolaget AB

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma mål. Tillsammans vill parterna minska sin klimatpåverkan och arbetar för visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas”. 

Det unika med Dryckesbranschens Klimatinitiativ är att aktörer som vanligtvis är konkurrenter här arbetar tillsammans.

Utmaning

Dryckesbranschens klimatinitiativ initierades av Systembolaget, och branschföreningarna Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, med en uttalad ambition att dryckesleverantörer ska kunna följa upp sitt eget hållbarhetsarbete på ett mätbart och konkret sätt. En arbetsgrupp bestående av representanter från de olika aktörerna sattes upp för att kunna driva klimatarbetet som en bransch, både utifrån ett nuläge och framtidsscenario. I dialog med Systembolaget, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, som fick ansvar för att agera facilitatorer till initiativet, fattades det beslut om att upphandla ett verktyg för att underlätta leverantörernas insamling, analys, rapportering och uppföljning av hållbarhetsarbetet med fokus på klimatfrågan. Ett verktyg sågs som nödvändigt för att förenkla leverantörernas insamling och rapportering av hållbarhetsdata, men även för att kunna arbeta aktivt med analys och måluppföljning. En viktig parameter som initiativet utgick från när de gick in i en upphandlingsprocess var att verktyget skulle vara enkelt att använda för samtliga deltagare i initiativet, trots olika förutsättningar. 

Lösning

Efter att ha utvärderat ett antal olika verktyg föll valet på Position Green, då plattformen kunde tillgodose deras behov av användarvänlighet, anpassningsbarhet och möjlighet att hantera komplex klimatdata på ett lättöverskådligt sätt. Beräkningar, metoder och analysmodeller framtagna av konsultfirman 2050 har byggts in i Dryckesbranschens klimatinitiativs mästruktur i Position Green, vilket möjliggör en flexibilitet kring vilken data leverantörerna rapporterar in samtidigt som all inrapporterad data direkt omvandlas till olika emissionsvärden enligt GHG Scope 1, 2 och 3. På så vis blir alla leverantörers data jämförbar, trots deras olika förutsättningar. Den insamlade datan i Position Green och konsultfirman 2050:s analysarbete ligger till grund för den rapport som Dryckesbranschens klimatinitiativ publicerade i början av år 2020, där de har identifierat ett antal fokusområden och mål som ska följas upp till nästa rapporteringsperiod.

Resultat

Hållbarhetsdata av hög kvalitet är grunden för att driva effektiva branschsamarbeten och plattformen Position Green har på så vis blivit en grundförutsättning för att kunna arbeta med förbättringar inom ramen för Dryckesbranschens klimatinitiativ. Jämförbar data ger möjlighet att arbeta med förbättringar, mäta utsläppsminskningar kopplade till konkreta åtgärder, samt följa upp och kommunicera initiativets arbete på ett trovärdigt sätt. En indirekt effekt av synliggörandet av alla leverantörers data i Position Green har blivit att de olika deltagarna – som faktiskt är konkurrenter – skapat ett samtalsklimat där de regelbundet kontaktar varandra med syfte att diskutera rapportering, dra lärdomar från varandras resultat och synkronisera arbetet gentemot distributörer. Man delar också med sig av sin ”best practice” och inspirerar varandra att hela tiden öka ambitionerna kring klimatet i allt från hur man arbetar med förpackningar till transporter. Datarapporteringen inom ramen för Dryckesbranschens klimatinitiativ har på så vis förenat leverantörerna och branschföreningarna och stärker hela branschens arbete mot minskad klimatpåverkan.

Maria Hagström och Systembolaget som Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett branschinitiativ som drivs av dryckesleverantörer, Systembolaget Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL. Att leverantörerna ställer så pass höga krav på sig själva är unikt och jag imponeras ständigt över deras ambitionsnivå t.ex. som att mäta flera kategorier inom ramen för Scope 3. Det finns en genuin vilja att oavkortat arbeta med förbättringar, trots utmaningar som den Coronaepidemi som vi befinner oss i just nu. Denna höga ambitionsnivå och genuina förbättringsvilja är grundförutsättningar för att arbeta målinriktat gentemot de fokusområden som har identifierats: förpackningar, internationella transporter och att synliggöra initiativet på ett sätt som inspirerar andra att följa efter. Genom deltagarna lyhördhet kommer vi även att effektivt kunna identifiera fler mål under resans gång.

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

När Dryckesbranschens klimatinitiativ startades upp letade vi aktivt efter andra branschsamarbeten att ta inspiration och dra lärdomar från, men det var svårt att hitta initiativ som inkluderar klimatpåverkan bortom GHG Scope 1 och 2. Vi hade gärna haft fler förebilder som byggt sina samarbeten på datadrivet hållbarhetsarbete, inte enbart kommunikation kring mål och ambition. Att så många konkurrenter går samman och jobbar tillsammans har visat sig vara unikt för Dryckesbranschens klimatinitiativ. Med det sagt så tog vi lärdomar från vissa dimensioner av STICA, Hagainitiativet och livsmedelsbranschens hållbarhetsmanifest, samt från enskilda företag både inom ramen för Dryckesbranschens klimatinitiativ men även andra aktörer, t.ex. Scandic Hotels-kedjan. Aktörer som generöst delar med sig av sina framgångsfaktorer, utmaningar och erfarenheter på ett konkret sätt som visar på hur man aktivt kan arbeta med insamlad hållbarhetsdata för att driva förbättringsåtgärder tar vi gärna lärdomar från!

 

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Det är viktigt med en inkluderande process från start, så låt branschinitiativet komma från deltagarna själva, men gör resan tillsammans. På så vis uppnår man ett mycket högre engagemang än om deltagarna enbart skriver under ett manifest som någon annan har tagit fram. Att bygga initiativet kring ett gemensamt ansvar är en nyckelfaktor för framgång. När initiativet startar upp är det viktigt att behålla denna “bottom-up approach” och lita på både själva processen, men också på det genuina engagemang som företagen står för. Det är viktigt att komma ihåg att det till syvende och sist är människor som har ingått i samarbetet, inte bara utifrån sina roller i de olika verksamheterna utan också som individer som vill bidra till en bättre värld och att minska klimatförändringarna. Att tidigt kunna visa resultat och förändringar är också en viktig framgångsfaktor för att bibehålla deltagarnas engagemang och hängivenhet, därför är ett datadrivet arbete nödvändigt. Att driva och medverka i ett branschinitiativ med hög ambitionsnivå kräver ett hårt, men givande arbete. Det hade varit roligt om vi kunde inspirera och bidra till att andra initiativ startas upp av aktörer som vill samverka i ett datadrivet hållbarhetsarbetet utifrån en lika hög ambitionsnivå.

Kundcase:
LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Kundcase:
Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Kundcase:
Maria Nila – Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

Kundcase:
The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Kundcase:
Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Kundcase:
Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.