AF Bostäder behövde bli resilienta

Klara Svensson
Hållbarhetskoordinator, AF-bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med ca 5 500 bostäder i centrala Lund.  Genom att driva sin verksamhet med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter strävar AF Bostäder efter att främja hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg som hjälper dem att arbeta systematiskt och målstyrt med hållbarhet i alla delar av verksamheten.

AF Bostäder behövde bli resilienta

Precis innan samarbetet med Position Green inleddes år 2017 gick AF Bostäder från att fokusera på miljöarbete till att se hållbarhetsarbetet som en helhet. När deras fokus förändrades, blev det också lägligt att börja hållbarhetsredovisa utifrån GRI. Detta innebar att data som tidigare stannat inom olika verksamhetsområden skulle bli delbar inom hela organisationen. För att uppnå en högre transparens sökte de efter ett verktyg som kunde leverera ett liknande värde som verktyg för ekonomisk redovisning: styrning, resiliens, kontinuitet från år till år samt redovisning av data på ett säkert och spårbart sätt. AF Bostäder jämförde flera aktörer med varandra i sökandet efter ett verktyg som kunde leverera detta.

Ett dedikerat verktyg

AF Bostäder valde att samarbeta med Position Green för att de såg det som ett smidigt och användarvänligt verktyg. AF Bostäder använder Position Green för att mäta och driva hållbarhetsarbetet, samt för att förse ledning och styrelse med tillförlitligt dataunderlag för hållbarhetsredovisningen. Det krävdes ingen lång utbildning för att medarbetare med olika förutsättningar skulle börja använda verktyget. Att det är webbaserat var även en stor fördel för att börja använda data rent praktiskt som underlag till olika beslut. Position Green kom in i AF Bostäders verksamhet i helt rätt tid!

Hållbarhet har blivit konkret

Inom de hållbarhetsmål som AF Bostäder satt upp påverkar Position Green indirekt att de når dessa. En aspekt som har underlättat är möjligheten att delegera rapporteringsuppgifter till de medarbetare som ansvarar för den faktiska datan. Att ha all data samlad på en plats och att de personer som ska rapportera data får samma goda förutsättningar är effektivt och tidsbesparande. Genom verktygets datavisualiseringar kan AF Bostäder jämföra sitt hållbarhetsarbete över åren. Att hållbarhetsdatan blir lika spårbar och säker som finansiell data underlättar för revisorer, samt leder till att hållbarhetsarbetet blir resilient och kontinuerligt. Med högre krav på hållbarhetsdatan höjs även dess status, vilket har lett till att hållbarhetsredovisningen nu jämställs med årsredovisningen.

Klara Svensson och AF Bostäder som
Champions of sustainability

Vad är viktigt i er organisation för att nå era hållbarhetsmål?

AF Bostäder kommer att fullfölja sitt uppdrag så länge Lunds Universitet existerar och för att säkerställa detta måste vi tänka långsiktigt och agera hållbart idag. Utöver AF Bostäders grundläggande verksamhetsidé är hållbarhet integrerat i hela organisationen, vilket bygger på ett strategiskt vägval från ledningen och styrelsen. AF Bostäders viktigaste intressent – studenterna – ställer höga krav på vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete och påverkar samtliga beslut som fattas. Av AF Bostäders många hållbarhetsområden brinner jag lite extra för vårt mål att bli fossilbränslefria till år 2020. Inom denna satsning fokuserar vi på el, värme och transport. Efter att redan lyckats checka av fossilbränslefri el (2017) och fossilbränslefri uppvärmning (2018), fokuserar vi helhjärtat på att fasa ut fossila transporter och tjänsteresor från den direkta verksamheten. Jag ser Lunds kommuns initiativ ‘cykelvänlig arbetsplats’ som något som kan få en positiv effekt även bland medarbetarna och just nu letar jag efter cykelinspiratörer för att få igång viktiga beteendeförändringar. När vi satte målet att bli fossilbränslefria till år 2020 sågs det som en snäv tidsram, men eftersom flera viktiga milstolpar redan har uppnåtts kan vi konstatera att det är effektivt att jobba efter högt satta mål! Ett av AF Bostäder mål inom social hållbarhet är att motverka bostadsbristen för studenter och inom loppet av några få år ska vi bygga 1250 nya bostäder, samtidigt som vi satsar på renovering av verksamhetens äldre fastighetsbestånd. En stor utmaning som vi kommer arbeta medvetet med är att hålla koll på underleverantörer och deras hållbarhetsarbete. Att säkerställa att AF Bostäders hållbarhetsprinciper efterlevs i hela leverantörskedjan är ett skarpt hållbarhetsmål!

Vilka förebilder och goda exempel inspireras du av i ditt hållbarhetsarbete?

När AF Bostäder gjorde sin första hållbarhetsredovisning år 2017 såg vi våra främsta förebilder både inom fastighetsbranschen, särskilt LKF och MKB, men även i närliggande branscher, såsom Kraftringen. När det gäller mer övergripande förebilder är jag väldigt inspirerad av Fossilfritt Sverige och deras färdplaner för att få olika branscher att ställa om tillsammans. Jag drivs av målet att vi ska bli en fossilfri välfärdsstat och tycker att Fossilfritt Sverige sätter upp bra översiktliga mål som alla kan vara med att sträva mot.

Har du några tips, idéer eller synsätt som du vill förmedla till hållbarhetskollegor på andra företag?

Jag vill gärna slå ett slag för Lunds Universitets många kunniga och hållbarhetsintresserade studenter, som är tillgängliga för examensjobb, praktik och uppsatsskrivande. Att arbeta nära dessa studenter är både givande och positivt utmanande eftersom de bidrar med nya former av kritiskt tänkande – något som alla verksamheter behöver.

LKF och Xplorion – årets klimatsmarta boende

Det är tydligt att hållbarhetskraven och ambitionerna utvecklas kraftigt inom fastigheter och boende.   När vi läste LKFs (Lunds kommunala Fastighets...

Dryckesbranschens klimatinitiativ

I Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma...

Maria Nila -Konsumenters efterfrågan ledde till krav på data

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med en tydlig hållbarhetsprofil....

The Absolut Company behövde högre datakvalitet

Genom Position Green har kvaliteten på vår hållbarhetsdata ökat - vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Nilörngruppen – Decentraliserad organisation krävde central inrapportering

"Som kund spelar vi en aktiv roll i Position Greens utveckling. Våra behov omsätts snabbt till nya funktioner i plattformen."

Nordic Capital – Behov av datadriven hållbarhetsrapportering

Position Green gör att vi kan möta omvärldens ökade krav på datadrivet hållbarhetsarbete - och tydligt visa våra portföljbolags förflyttning.

Menigo – Krav på hållbarhetsredovisning skapade behov av verktyg

Position Green är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att hållbarhetsrapportera på en hög nivå!

BRA – Bolagssammanslagning krävde ett helhetsgrepp

Genom Position Green kan vi enkelt lyfta fram statistik och fakta i vår kommunikation, i samarbete med våra kunder och som...

Safegate behövde ett verktyg för skalbart hållbarhetsarbete

"Genom Position Green har vi fått en hållbarhetskultur på ADB SafeGate. Processen för att samla in och rapportera data har gått...

Midsona behövde uppnå långsiktighet

"Position Green ger oss möjligheten att styra hållbarhetsarbetet, sätta mål och kommunicera vår ambitionsivå till både våra medarbetare och vår omvärld."

AF Bostäder behövde bli resilienta

"Position Green underlättar för oss att nå våra hållbarhetsmål eftersom verktyget gör att det är enklare att följa upp och utvärdera...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.