Webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Julia Holm14 maj, 2021

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar, denna gång om hur företag kan och bör tänka kring avfall och cirkulär resurshantering. I panelen deltog: 
 
Paulina Luedtke, Miljö- och hållbarhetsstrateg hos Sysav
Ellen Corke, Projektledare hållbar stadsutveckling hos E.On
Amanda Möller, Fuel Sustainability Manager hos E.On
Björn Haase, Manager Non Metal Products hos Höganäs AB
 
Paulina Luedtke har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor i över 20 år. Hon har på Sysav bl. a varit med i arbetet med att ta fram deras strategi ”hållbar resurshantering”, där Sysav arbetar för att flytta fokus från avfall till resurs. Hon arbetar mycket med att skapa insikt kring hållbar produktion och konsumtion, allt i syfte att få till cirkulära flöden.
 
Ellen Corke arbetar i stadsutvecklingsprojekt hos E.On, med fokus på tidiga skeden, för att utveckla och implementera hållbara energilösningar i stadsområden. Hon arbetar också i ett antal olika utvecklingsprojekt kring olika delar av energisystemet, där avfall till energi och cirkulära lösningar är ett sådant område.
 
Amanda Möller jobbar som Fuel Sustainability Manager hos E.On – vilket innebär att hon samordnar hållbarhetsfrågor kopplat till alla E.ONs bränslen som används i kraft-värmeproduktionen i Malmö, Örebro, Norrköping och Stockholm. De två viktigaste bränslena är skogsbränsle och avfallsbränsle. Kopplat till avfall jobbar Amanda mycket med  lösningar för att energi-återvinningen blir mer resurseffektiv och minska mängden plast som kommer till våra E.ONs anläggningar.   
 
Björn Haase är ansvarig för hanteringen av alla restmaterial inom Höganäs Sweden och har mångårig erfarenhet inom restmaterial-området samt produktion.
 
Bakgrund till webinariet
 
Cirkularitet är ett ord de flesta idag känner till och ofta även något som företag har med i sitt hållbarhetsarbete. Tätt kopplat till cirkulära flöden har vi material av olika slag. Detta fokuserade vi särskilt på i webinariet, material in och ut ur olika processer, hur vi kan effektivisera dessa processer och hur vi kan arbeta för att minska restmaterial (som oftast benämns som avfall) – samt hur vi kan använda de restmaterial och produkter som blir kvar på ett effektivt sätt. 
 
För många av de bolag vi på Position Green arbetar med, inom fastighetsbranschen, byggbranschen och tillverkande industri är resurshantering en allt viktigare fråga. Vi, som fokuserar på data och i vårt dagliga arbete, hjälper många bolag att  följa upp arbetet med bland annat resurshantering och avfall. Vi ser de ökade kraven på uppföljning, genom bl. a EU:s Taxonomi, som ytterligare en anledning till att anordna detta webinar.
 
Kopplat till detta behöver vi öka kunskapen inom ämnet, och se till att alla hjältar på bolagen som driver utvecklingen kring hållbarhet framåt får de insikter, den kompetens och de verktyg de behöver för att också hitta nya affärsmöjligheter.
 
En viktig parameter i detta är samarbete – ett av FNs utvecklingsmål. 
 
 
Resurshantering och beteendeförändring 
 
Paulina Luedtke från Sysav startade webinariet med en genomgång om hur Sysav arbetar med avfallshantering och hur de ändrat sitt tänk runt avfallshantering från linjärt till cirkulärt.
 
Med ordet avfall följer negativa associationer – det handlar om att ändra mindset och istället se avfall, eller restmaterial, som en resurs. På Sysav omhändertar, förädlar och återbrukar man avfall till exempelvis el och värme i en cirkulär process, men det är också viktigt att ha med sig att vissa ämnen inte bör återbrukas utan endast avgiftas. 
 
Det handlar både om att avgifta samhället och återföra produkter ut i samhället, men när produkter når Sysav har de redan kommit långt ner i ledet – de betraktas som avfall – och det viktiga är att skapa insikt och samarbeta högre upp i kedjan kring sortering och hantering av restmaterial innan det kasseras som avfall.
 
Plast, textil, återbruk och byggavfall
 
Sysav har riktat in sig på att skapa insikt och beteendeförändring med fokus på fyra områden: Plast, textil, återbruk och byggavfall. 
 
När det kommer till textil ligger utmaningen i att det finns en stor kärlek för kläder och att det är billigt att köpa nytt, det glöms lätt bort att det blir dyrt i längden med dagens slit och släng-konsumtion. Det gäller att sprida kunskapen om hur viktigt det är att byta, låna, laga, köpa second hand. Återbruk är trots allt ännu bättre än återvinning. 
 
Sysav har tagit fram projektet SIPTex, världens första maskin som optiskt sorterar material för fiberhantering i textilierna. Något som har varit avgörande har varit att stora klädjättar som H&M Gina Tricot m. fl.  har varit engagerade i projektet, och använder de utsorterade återvunna textilfibrerna i sin klädproduktion. Ett tydligt exempel på hur samarbeten kan skapa nya affärsmöjligheter.
 
En stor utmaning är att att höja statusen på återbruk. Vi är bra på att lämna in till återbruk men sämre på att konsumera återbrukat. Vi behöver ändra själva konsumtionsbeteendet – och även om det inte är en fabriksny soffa kunna se den som en ny soffa för en själv. Detta är extra svårt med bygg- och rivningsavfall som står för 30% av Sveriges avfall men där kraven på återbruk är väldigt höga, det ska vara samma mått, ska se likadant ut etc. Men goda samarbeten finns även här och vi ser fler och fler lokala färdplaner mot ett fossilfritt Sverige. Ett av de som nämns är LFM30, en lokal färdplan i Malmö mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. 
 

(Vill du veta mer om textiler och hållbarhet? – läs gärna vår intervju med Blåkläder här)

 
Plastboven och vikten av sopsortering
 
Plast är den största boven i dramat. I ca 98% av all plast används fossil olja vid framställning. Slängs plast i hushållssoporna bränns det upp i Sysavs förbränningsanläggning och blir till energi, fjärrvärme med högre klimatbelastning vid högre andel plast i avfallet. Sorteras plast rätt i hushållen kan varje plastförpackning som hamnar i återvinningen istället användas till ny plast. Det krävs åtgärder för att göra återvunnen plast attraktiv och öka användningen och efterfrågan av återvunnen plast i nyproduktion.
 
Det handlar till stor del om att jobba avfallsförebyggande, med återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning. Enligt en undersökning som gjordes med RISE kan mängden plast som går till förbränning minska med över 80% fram till 2030 genom ökad käll- och eftersortering. Faktum är att de allra flesta vill idag ha fossilfritt bränsle – men slänger samtidigt plast i hushållssoporna. Det är en ekvation som inte går ihop och kunskap, insikt, lagar och förordningar behövs för att förstå hela bilden. 
 
E.ON:s Resursdeklaration
 
På  E.ON har en Resursdeklaration tagits fram inom projektet Future med bl.a Region Skåne, där Position Green har medverkat som systemleverantör och ägare av den visualisering som visades under webinariet. Ambitionen är att visa hur en fastighet, och de människor som verkar i fastigheten, presterar avseende resursanvändning och därmed synliggöra dess klimatpåverkan. 
 
Visualiseringen visar ett övergripande och integrerat perspektiv för avfall, energi och vatten. I projekt Future låg fokus på ett antal byggnader på Malmös sjukhusområde och syftet med projektet var bland annat att förbättra resurseffektiviteten i sjukhusbyggnaderna genom att visualisera hela resurskedjan, från inkommande material, vatten och energi till avfall som i sin tur kan återföras i form av energi eller återvunna material. Här ingår målet om bättre avfallshantering och sortering, och specifikt för E.ON att minska fossila fraktioner, framförallt plast, i restavfallet.
 
En av E.ONs stora utmaningar är att mycket av det avfall som går till energiåtervinning borde få en annan behandling redan i inköpsledet. De utsläpp som blir kvar, som tidigare nämnda plast exempelvis, allokeras i fjärrvärmen – vilket går emot kunderna som alla efterfrågar fossilfritt. 
 
Från restmaterial till produkt 
 
Björn Haase har arbetat många år med resursutnyttjning på Höganäs. 25% av allt som utvinns i deras produktion är inte huvudprodukter utan restavfall – vilket innebär att de har tvingats att hitta andra lösningar än det mycket kostsamma, och icke hållbara tillvägagångssättet, att deponera. När Björn visade på att man både kan skapa intäkter och minska kostnader genom att ta hand om sitt restmaterial blev det en prioritet för företaget. 
 
Hos Höganäs har man varit innovativa och handlingskraftiga i hanteringen av restmaterial – här använder man restmaterial från sin produktion till bland annat vägbygge, stenull, isoleringsmaterial, grillbriketter och för att kalka jordbruksmark. Det har använts i vattenreningsanläggningar för att rena vatten från fosfor och tungmetaller och i ett spännande pågående projekt där man arbetar med att rädda och restaurera de svenska korallreven. 
 
Den största utmaningen i arbetet med resurshantering utifrån Höganäs perspektiv är bristande kunskap, även internt. Där har FN:s utvecklingsmål och framförallt nummer 17 kring Globalt Partnerskap och samarbete varit bra vägvisare i projektet. 
 
Poängen med cirkulär resurshantering är att utnyttja resurser på bästa sätt och skapa värde för restmaterial för samhället i stort. En viktig del i arbetet är att se på restmaterial som produkter redan från början och att även processa dem från början. Där har ‘produktifieringen’ en viktig roll – det vill säga att sätta produktnamn på restprodukter redan från början och på så vis skapa förtroende för en produkt som annars kanske setts som avfall. 
 
Vilka lärdomar tar vi med oss?
 
Frågan kring resurshantering blir allt viktigare – inte minst vad gäller krav kring rapportering och redovisning. Kunskap inom ämnet är centralt för att säkerställa att rätt insatser görs, som får den bästa effekten och det finns en mognad i diskussionen idag där företag är redo att prata om detta. För att få riktig effekt i arbetet och ha möjlighet att komma åt de stora delarna av klimatpåverkan bör hela verksamheten, med alla dess delar involveras tidigt, t.ex. inköp, produktutvecklare, försäljning etc.
 
Den ekonomiska aspekten togs också upp under webinariet och vi diskuterade om det är möjligt att åskådliggöra de ekonomiska effekterna av resurshanteringen direkt i kronor för att visa på hur hanteringen kan vara direkt kopplad till ett företags ekonomiska lönsamhet. 
 
I grunden handlar det om en beteendeförändring, att höja status på återbruk och öka efterfrågan av återvunna material i nyproduktion. I själva resurshanteringen vill vi ändra på inställningen till restmaterial och se det som produkter egennytta och ekonomiskt värde redan från början. 
 
Detta kan vi uppnå till stor del genom att prata samma språk som våra konkurrenter, att skapa insikt, och bygga kunskap och samarbeten. 
 
Ett vanligt missförstånd som kom upp under diskussionsdelen på webinaret var uppfattningen att vi behöver plast eller råolja från plasten i förbränningsdelen av avfallshanteringen – men det är felaktigt. Plasten har inte någon som helst positiv inverkan i avfallshanteringen. 
 
Missade du webinaret och vill se det i efterhand? Här finns det inspelat. 
 
Hör gärna av er till Paulina Björk om ni har frågor eller vidare input och reflektioner kring ämnet.
 
Paulina Björk | Sustainability Advisor & Head of Sustainability
paulina@positiongreen.com
Tel: +46 735 45 04 76
 
 
 
 
 
 

Kundcase: Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju: Social Hållbarhet

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.