Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

Patrik Thuring17 augusti, 2020

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur inköpsfunktionen kan hänga med i utvecklingen.  

Introduktion

Det blir allt tydligare att kunder, anställda, finansiärer och ägare ställer allt högre krav på deras företags hållbarhetsarbete och hur viktigt det är att minimera verksamheters hållbarhetsrisker, både globalt och i synnerhet Sverige. 

Det som inte varit lika självklart är att majoriteten av koldioxidutsläpp och luftföroreningar kommer från ens leverantörsled, som varierar kraftigt beroende på vilken verksamhet man bedriver och vilka leverantörer verksamheten väljer att anlita. 

Globalt sett finns det siffror på att de indirekta (av underleverantörerna genererade) koldioxidutsläppen för ett företag är ca 4 gånger så stora som de direkta.     

I Sverige har denna insikt fått beräkningssättet “Konsumtionsbaserat utsläpp” mer i rampljuset, som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Detta kan ses som en del av en livscykelanalys för att deklarera sin utsläppspåverkan från verksamhetens produkter och tjänster.          

Statistik från SCB nedan visar på just att majoriteten av all konsumtionsutsläpp i Sverige uppstår utanför Sveriges gränser. Ca 58 % av konsumtionsutsläppen sker utomlands. Detta kan bero på att man har sin produktion utomlands eller importerar material och produkter.    

Oberoende om leverantörerna finns i Sverige eller utomlands, finns det väsentliga risker för den som inte arbetar fokuserat med mätning och uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete.  

Inköpsarbete är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandetSveriges konsumtionsbaserade utsläpp per konsumtionsområde och produktionsregion år 2017.Källa: Statistikmyndigheten SCB. 

 

Varför följa upp sina leverantörers hållbarhetsarbete?

 • Bristande hållbarhetsarbete i leverantörsledet är en operativ och finansiell risk. Genom att följa upp sina leverantörers hållbarhetsarbete blir verksamheten mer proaktiv och kan förebygga störningar i leverantörsledet. Detta möjliggör även att vara i fas med utveckling gentemot krav från ägare, anställda och kunder samt att möta lagkrav på hemmamarknaden eller där underleverantören verkar.     

 • Trenden är tydlig, företag och konsumenter vill investera och konsumera mer hållbart, och livscykelperspektivet (LCA) blir det centrala för att kartlägga vilka produkter och tjänster företag och människor medvetet väljer. 

  Trenden syns i lagkrav i vissa sektorer (t ex byggbranschen) samt att finansiärer ställer allt högre krav på LCA upplägg i deras portföljbolag.

  Utmaningen har och fortfarande är i att räkna och kommunicera utsläppspåverkan på LCA för produkter och tjänster till sina kunder. Här har företag sett möjligheterna och agerat snabbt i att kartlägga sin utsläppskedja och lyckats kapitalisera på den. Förutom att hantera risker blir detta även ett sätt att stärka sin marknadsposition och bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

 • Generellt gäller att långvariga affärsrelationer mellan ett företag och dess leverantörer gynnar företagets konkurrenskraft. För att lyckas med detta framgent, krävs mätningar, tydliga krav och samarbete kring hållbarhetsfrågor med leverantörer. Detta minimerar risken för negativa överraskningar och skapar förutsättningar för leverantörer att långsiktigt leverera enligt köparens krav.  

 • När ovanstående inte fungerar, dvs när leverantörerna inte kan möta företagets hållbarhetskrav, behövs processer och hjälpmedel för att agera effektivt och vara agil med sina inköp för att ta in och utvärdera nya leverantörer. Genom att ha transparens och ett tydligt arbetssätt för att mäta och följa upp leverantörerna, blir företaget mer effektivt när nya leverantörer skall utvärderas och tas in.    

 • Ett företags förhandlingsutrymme gentemot befintliga eller nya leverantörer förbättras när man mäter och följer upp leverantörernas hållbarhetsarbete. Det blir handfasta och konkreta mätetal i förhandlingar och avtal.         

Så uppnår ni en effektiv process för att följa upp leverantörer

 • Kartlägg leverantörskedjan: Analysera hållbarhetsriskerna i er leverantörskedja. Börja med att skapa ett generellt ramverk som gäller för alla era leverantörer inom hållbarhet; miljö, social hållbarhet och verksamhetsstyrning. När det är gjort och beroende på omfattningen på era leverantörer, kan en idé vara att segmentera dessa för att på ett effektivt sätt definiera fokusområden där mest påverkan finns och där hållbarhetsriskerna bäst kan reduceras. 
  Saknas denna kompetens in-house, finns hållbarhetskonsulter som gör väsentlighetsanalyser och hjälper till med dessa ramverk. Företagens ledning är dock central i dessa sammanhang för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förankrat i företagets strategier.

  Beroende på företagets insikter kring deras leverantörer, kan det vara en idé att börja med en iterativ kartläggningsprocess med insamling och analys av hållbarhetsdata. Detta blir till underlag för att sedan skapa hållbarhetsområden som är viktigast för varje segment av leverantörer.    

 • Ställ krav på hållbarhetsarbetet: När bilden från väsentlighetsanalysen blir tydlig behöver företaget ställa krav på sina leverantörer, där kraven ska spegla relevanta hållbarhetsrisker. Detta är A och O, viktigt är att i denna process belysa möjligheterna och lyfta fram fördelarna för leverantören, för att skapa starkt engagemang kring ett intensifierat hållbarhetsarbete.

 • Följ upp hållbarhetsarbetet: Kontrollera att leverantörerna faktiskt följer överenskomna krav. Detta kan göras med på-plats-besök, uppföljningsformulär eller genom tredjepartsinspektioner. Här finns det digitala hjälpmedel som underlättar kraftigt uppföljningsarbetet på önskat tidsintervall. Position Green har tex en leverantörsuppföljning i vår molnbaserade och datadriva hållbarhetsplattform. 

  Har ett företag 100-tals eller 1000-tals leverantörer blir det oftas väldigt tidskrävande att administrera sin uppföljning. En effektiv strategi är att jobba med automatiserade betygssystem baserat på leverantörernas hållbarhetsarbete.

  Det är också viktigt att ha avtal och en plan för vad företaget gör vid avvikelser från avtalade krav. 

 • Utöka samarbetet med leverantörerna: Sök gemensamma lösningar istället för att direkt byta leverantör. Detta ger en bättre insikt avseende status och vilka risker som finns hos leverantörerna. Om leverantören inser fördelarna i hållbarhet blir det ett enkelt samarbete där företagen hjälps åt att bli mer konkurrenskraftiga.

  Men ha modet att byta ut leverantörer om samarbetet inom hållbarhet går för långsamt eller uteblir.

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Matilda Persson, Hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Rapport: Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse – en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Tony Christensen, Lead of Sustainable Finance, Enact Sustainable Strategies

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

2050 & Position Green onlinekurs: ”Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata: metoder och verktyg”

Tillsammans med hållbarhetsexperten Henrik Sundberg, Senior Advisor & Partner vid 2050 och Aktuell Hållbarhet lanserar Position Green och vår Head of...

Position Green välkomnar fjorton nya medarbetare – och lanserar internationellt!

I takt med att näringslivets hållbarhetsarbete utvecklas, växer också Position Green med kraftigt utökade kundsamarbeten. Hittills har bolagets drygt 170 kunder...

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Fredrik Ljungdahl, ESG controller Wihlborgs Fastigheter

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervjuserie: så säger experterna om EU taxonomin – Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervjuserie – så säger experterna om EU taxonomin – Anette Andersson, Senior Sustainability Investment Specialist, SEB

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Inbjudan till Webinar: Biologisk mångfald
– En fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher

Alla branscher påverkas redan, eller kommer att påverkas av tydligare krav inom hållbarhet. Idag har klimatfrågan en central plats inom hållbarhetsarbetet...

Kundcase: Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju: Social Hållbarhet

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Så hjälper vi dig med EUs gröna taxonomi

Behöver ni stöttning i att arbeta rätt med EUs gröna taxonomi? Position Green har ett verktyg för att hantera taxonomin och...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

ECOespiral

Den ideella organisationen ECOespiral grundades år 2015 av Sofie Folkesson och Sabina Nordén. Deras första projekt gick ut på att bygga...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.