Intervju:
Så säger experterna om EU taxonomin – Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

Paulina Björk18 augusti, 2021

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans.

De allra flesta är överens om att taxonomin i stora drag är ett bra steg framåt – men ser samtidigt att det finns många öppna frågor och mycket att lära.

För att öka kunskapen kring taxonomin har vi därför intervjuat personer med olika perspektiv som redan skaffat sig en tydlig bild av vad taxonomin innebär i praktiken. I vår andra del av denna intervjuserie har vi glädjen att dela med oss av SPP:s hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöfs insikter och tankar. 


Berätta kort om din bakgrund! 

Efter min masterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm spenderade jag ett antal år som managementkonsult på Qvartz (numera en del av Bain). Sedan 1,5 år tillbaka är jag hållbarhetschef på SPP. Utöver min professionella bakgrund har jag även politisk erfarenhet från både nationell och lokal nivå.

Hur kom du först i kontakt med taxonomin?

När jag började på SPP var taxonomin en av de första sakerna som fördes på tal. Då diskuterades den fortfarande inte på detaljnivå, men man kände till ramarna och syftet med regelverket och att det skulle bli både omfattande, omdanande och omdebatterat. Debatten intensifierades rejält under förra hösten när de föreslagna tröskelvärdena för att kunna klassas som hållbar publicerades från EU-kommissionen. Flera för Sverige viktiga industrier i den gröna omställningen föll delvis utanför hållbarhetsklassningen och taxonomin hamnade högt på agendan. I det slutgiltiga förslaget hade dessa tröskelvärden justerats något, men vi vet att alla svenska industrier inte är nöjda.

För oss på SPP är det viktigt att taxonomin skapar mervärden i våra analyser, så att investeringar faktiskt kan flyttas i en mer hållbar riktning och så att vi får ett gemensamt språk i hela finansbranschen. På så vis ökar jämförbarheten mellan investeringar samtidigt som risken för greenwashing minskar, d.v.s. risken att företag felaktigt marknadsför något som hållbart. Det är viktigt för mig att ramverket tolkas och används rätt så att det inte får motsatt effekt – det kommer att vara ett analysverktyg av flera för oss. Som finansmarknadsaktör ska vi inte rapportera på taxonomin fullt ut förrän 2024, även om vissa delar börjar gälla redan nästa år. Hittills har det mest handlat om att förstå innebörden av taxonomin och vilka implikationer den får, samt att vi försöker säkerställa att få så mycket data på plats som möjligt så tidigt som möjligt, även om mycket i dagsläget bygger på estimat.

Vilka är dina intryck så långt?

Mina bild av taxonomin är tudelad: Dels att det är ett extremt viktigt ramverk för att undvika greenwashing, förbättra tillgången på hållbarhetsdata att använda vid investeringar, få upp medvetenheten kring hållbara investeringar samt säkra att det blir jämförbart i hela EU. Samtidigt är taxonomin inte alls är så viktig som enskild lag – den kommer inte ha monopol på vad som är hållbart eller inte, och måste ses som ett verktyg tillsammans med många andra regelverk inom hållbar finans.

Jag upplever att debatten kring taxonomin blivit ganska snedvriden: det råder en bild av att det som inte klarar tröskelvärdena för att klassas som hållbart i taxonomin därmed stämplas som ohållbart. Men så är det inte, det finns en väldigt stor bredd bland det som inte klarar tröskelvärdena – från det som nästan klarar sig, till det som gör stor skada på miljön, till det som inte ens är relevant ur ett miljöperspektiv.

De klimatrelaterade målen i taxonomin visar vad som med vetenskaplig grund är i linje med Parisavtalet och en temperaturökning på max 1,5 grader. I dagsläget är vi på väg mot minst 3 graders uppvärmning – det betyder att en väldigt liten del av det som görs i samhället kommer att klassas som grönt i taxonomin. Men många företag gör bra saker ändå, som tar åt oss rätt håll jämfört med exempelvis deras konkurrenter eller andra industrier. Dessa parametrar kommer vi som investerare precis som övriga samhället att förstå

Redan nu görs modeller för att dela upp investeringar i sådana som bidrar positivt, sådana som skadar hållbarhet, och övriga. Fördelen med taxonomin blir att dessa modeller inte enbart blir specifika för varje finansbolag utan gemensamma i EU. Ett exempel är att generera elektricitet. För att klassas som ”grön” måste man släppa ut max 100 g CO2/kWh. Släpper man ut mer än 270 g CO2/kWh säger taxonomin att man gör allvarlig skada på klimatet. Däremellan kommer det att finnas aktörer som släpper ut 110 g och de som släpper ut 230 g. Självklart kommer det vara bättre att ligga på 110 g än på 230 g, och vi kommer kontinuerligt att vilja sänka CO2-utsläppen i våra portföljer och leta investeringar som hjälper oss på den resan.

Vilka effekter förväntar du dig att taxonomin får för noterade bolag?

Kraven kommer att öka på att genomlysa hur aktiviteter, investeringar och rapportering står sig i förhållande till miljömässig hållbarhet. Jag tror att transparensen på vad noterade bolag gör som är riktigt hållbart kommer att skapa incitament för dem att bli ännu mer hållbara. Jag tror att noterade bolag som har stor andel taxonomiförenliga aktiviteter kommer att vara attraktiva investeringar. Men det kommer inte räcka med hög taxonomiprocent för att vara en attraktiv investering – investerare kommer fortfarande bry sig lika mycket om finansiell risk och avkastning, och vill inte investera i något som riskerar att bli en bubbla. Jag tror även att de kommer få tillgång till billigare kapital över tid, t.ex. lägre lånekostnader.

För övriga noterade bolag som inte har en hög andel taxonomiförenliga aktiviteter tror jag inte att det kommer att bli så stor skillnad, förutom om de vill låna pengar till investeringar som tar dem till taxonomiförenlighet – det kan bli mer attraktivt. Om man har en verksamhet som allvarligt skadar miljö och klimat, tror jag att man kommer att få dyrare kapitalkostnader över tid, men det tror jag hade hänt även utan taxonomin. Eller rättare sagt, det har vi redan sett börjar hända.

Och för övriga?

De som har verksamheter som faller bra ut i taxonomin kan dra nytta av taxonomin för att visa för finansiärer att de är hållbara. Därmed kan de säkert få billigare finansiering också. Till viss del kan det även stärka deras position som leverantörer, och ibland kan större bolag i värdekedjan som måste rapportera på taxonomin vilja ha information från de mindre bolagen. Vi får se vad större noterade bolag och banker kommer begära för information framåt, just nu finns inga krav på mindre eller onoterade bolag att rapportera och deras verksamhet verkar inte heller komma att räknas in i finansbolagens taxonomisiffror, åtminstone till en början. Men jag tror oavsett att taxonomin kan öppna upp nya affärsmöjligheter och att det är bra för alla att förstå vad som efterfrågas i taxonomin.

Vilka råd skulle du ge till onoterade respektive noterade bolag avseende taxonomin och hållbarhetsarbete?

Att oavsett taxonomi eller inte sätta ett tydligt mål för att sluta släppa ut mer koldioxid än vad man kan plocka upp, och så snart som möjligt visa på att målet också omsätts i handling och resultat. Och oavsett vad – säkra att hållbarhet är en integrerad del av verksamheten, där man tar hänsyn till människa och miljö, och inte allvarligt skadar något av det. Taxonomin blir ett sätt att bevisa det för delar av de ekonomiska aktiviteter man gör, men det kommer inte att räcka. Det överordnade är att vi lyckas ställa om för att klara klimatmålen. Sedan är det självklart klokt som noterat bolag att så fort som möjligt börja kartlägga sina aktiviteter mot taxonomin för att se vad som täcks av ramverket och vad av det som klassas som hållbart.

Att ligga före med rapporteringen kommer att glädja investerare och underlätta arbetet framåt för er. Som onoterat bolag är det bra att förstå vilka delar av taxonomin som eventuellt kan vara relevanta för er verksamhet, men framförallt är det viktigt att vi ställer om för att klara klimatmålen och taxonomin är bara ett verktyg för att säkra finansieringen av den omställningen.

Det har framkommit visst motstånd mot taxonomin. Vad är dina tankar kring det?

Det är viktigt att komma ihåg att taxonomin inte är en lag på vad man får eller inte får göra. Dess syfte är att förbättra informationen om hållbarhet så att vi kan fatta bättre beslut som investerare. Vi och våra kunder ska kunna jämföra information mellan olika aktörer bättre för att kapital ska styras i en hållbar riktning. Bilden som ges i media får det att verka som att allt som inte är grönt i taxonomin är ohållbart, vilket kan leda till finansieringsproblem. Men som sagt, det är varken syftet med eller så vi kommer att använda taxonomin. Det är mellan 1-5% av marknaden som förväntas vara taxonomiförenlig idag, självklart ska inte 99% av samhället få dyrare eller strypt finansiering. Jag tycker att finansmarknadsaktörer, kanske framförallt banker, bör vara mer tydliga kring hur de kommer att säkra finansiering till olika typer av hållbara investeringar även framåt. Vi är tydliga med att taxonomin bara kommer att vara ett analysverktyg av många när vi tittar på vilka företag vi ska investera i.

Taxonomin är fortfarande ny – vad tror du är nästa steg?

Först och främst får vi se om EU-parlamentet röstar igenom förslaget på tröskelvärden för de klimatrelaterade målen i höst. Jag tror att det kommer att ta ett par år tills vi har pålitlig data och tills vi ser vilken påverkan det får på kapitalflöden. Om ett par år när non-financial reporting directive blir till corporate sustainability reporting directive kommer fler bolag behöver rapportera på taxonomiförenlighet i deras verksamhet. Det blir intressant att se om resten av världen utanför EU går i samma riktning.

I juli släpptes två rapporter från Plattformen för hållbar finans, som är EU:s expertgrupp inom området. Där föreslås initiala idéer på 1) en taxonomi för det som gör allvarlig skada på miljö och klimat eller inte har någon signifikant påverkan på miljö och klimat alls och 2) hur en social taxonomi kan se ut. De ska lämna sin slutrapport under hösten, med rekommendationer till EU-kommissionen. Därefter får vi se om och vilka förslag kommissionen väljer att lägga fram till beslut. Jag tror att det framförallt hade varit nyttigt att vara tydligare med vad som gör allvarlig skada, samt att tydliggöra att finansiering behövs för att lyfta aktiviteter som gör skada till att inte längre göra det. Dessutom är hållbarhet mer än bara miljö, så om det går att få fram gemensamma tankar kring en social taxonomi hade det varit intressant. Dessutom ska tröskelvärden för de övriga miljömålen som inte har med klimatet utan med t.ex. biologisk mångfald och cirkularitet, beslutas. Vi får se om det blir lika omdebatterat.

Stort tack Johanna för din medverkan!

Är du nyfiken på hur ramverket kring EU:s gröna taxonomi kan appliceras på ert hållbarhetsarbete i Position Green? Kontakta oss gärna eller boka en demo!

Ladda gärna ner Position Greens rapport om EU:s gröna taxonomi här. 

Nyheter:
Paulina Björk, Head of Sustainability
Spaningar från Hållbart Näringsliv, 16/11 2021 – Aktuell Hållbarhet och DI:s årliga konferens

Aldrig förr har nog DI:s och Aktuell Hållbarhets årliga konferens Hållbart Näringsliv känts mer aktuell än i år.  Gemensamt för de flesta...

Inspelning av webinar:
Science Based Targets – från vision till handling
Medverkande:
Tele2, Coop och 2050 Consulting

Den 9/11 bjöd Position Green och 2050 Consulting in till ett webinar om Science Based Targets och en fördjupning i hur man kan...

Intervju:
Coors Triple Bottom Line Follow-Up-projekt
Group Sustainability Manager Hanna Cedervall berättar

Position Greens kunder är en stor källa till inspiration och kunskap och i vårt arbete får vi dagligen ta del av...

Intervju:
Att hållbarhetsrapportera utan lagkrav – fyra bolag berättar

Näringslivets bidrag till FN:s globala mål är betydande och kraven på hållbarhetsrapportering ökar markant med nya regelverk som i större utsträckning...

Inspelning av webinar:
SFDR: its scope, purpose and practical implications
Medverkande:
Nasdaq, Nordic Capital and SEB Investment Management

Introduktionen av nya ramverk för ESG-rapportering ökar i snabb takt och likställer i högre utsträckning ESG-rapportering med finansiell rapportering utifrån datakvalitet....

Inspelning av webinar:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse
Medverkande:
Priveq, Heimstaden, Menigo och Styrelseakademien

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Webinar:
A market in transformation
– how upcoming regulatory standards impact players in the capital markets

The pace in which ESG reporting frameworks and regulations are being implemented is increasing, subjecting ESG reporting to similar quality standards...

Webinar:
Science Based Targets – från vision till handling

Efter intresse från flera kunder bjuder Position Green och 2050 Consulting in till ett webinar om Science Based Targets och en...

Intervju:
Storebrand och HeidelbergCement: Att mäta biologisk mångfald – utmaningar och nästa steg

I och med EU:s gröna taxonomi och introduktionen av ”Science Based Targets for Nature” spås sambandet mellan biologisk mångfald och klimatfrågan...

Intervju:
Nya lagar på ingång:
Taxonomin, SFDR, Human Rights Due Diligence, CSRD och Klimatdeklaration av byggnader

Under 2021 har ett antal olika lagar som berör hållbarhetsområdet trätt i kraft. Dessutom är det fler som kommer att träda...

Webinar:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse
– en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Webinar:
Biologisk mångfald – en sammanfattning av webinar som sändes 16/9 2021

Sammanfattning av Position Greens webinar: Biologisk mångfald: en fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher. Sändes den 16:e september, 2021....

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Matilda Persson, Hållbarhetsrådgivare, 2050 Consulting

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Rapport:
Vikten av en hållbarhetsdriven ledningsgrupp och styrelse – en fråga om överlevnad

För ett framgångsrikt och resultatdrivet hållbarhetsarbete krävs en engagerad och stöttande ledning och styrelse som ser värdet i att aktivt driva...

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Tony Christensen, Lead of Sustainable Finance, Enact Sustainable Strategies

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Utbildning:
2050 & Position Green onlinekurs:
”Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata: metoder och verktyg”

Tillsammans med hållbarhetsexperten Henrik Sundberg, Senior Advisor & Partner vid 2050 och Aktuell Hållbarhet lanserar Position Green och vår Head of...

Nyheter:
Position Green välkomnar fjorton nya medarbetare – och lanserar internationellt!

I takt med att näringslivets hållbarhetsarbete utvecklas, växer också Position Green med kraftigt utökade kundsamarbeten. Hittills har bolagets drygt 170 kunder...

Intervju:
så säger experterna om EU taxonomin – Fredrik Ljungdahl, ESG controller Wihlborgs Fastigheter

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervju:
Så säger experterna om EU taxonomin – Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Intervju:
Så säger experterna om EU taxonomin – Anette Andersson, Senior Sustainability Investment Specialist, SEB

EU:s gröna taxonomi har onekligen skapat rubriker och väckt frågor inom såväl hållbarhet som finans. De allra flesta är överens om...

Webinar:
Biologisk mångfald
– En fråga lika akut som klimatfrågan, för alla branscher

Alla branscher påverkas redan, eller kommer att påverkas av tydligare krav inom hållbarhet. Idag har klimatfrågan en central plats inom hållbarhetsarbetet...

Kundcase:
Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju:
Position Greens Sustainability Advisor Prosha Aziz om social hållbarhet
– hur börjar man mäta och vilka är framgångsfaktorerna?

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar:
Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Rapport:
Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Webinar:
Inspelning av webinar:
Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

Nyheter:
Så hjälper Position Green dig med EU:s gröna taxonomi

Behöver ni stöttning i att arbeta rätt med EUs gröna taxonomi? Position Green har ett verktyg för att hantera taxonomin och...

Nyheter:
EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21:a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju:
Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Kundcase:
Data i hållbarhetsarbetet – Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar:
ESG Ratings – en sammanfattning av webinar som sändes 10/3 2021

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar:
ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nyheter:
RISE:s emissionsfaktorer för livsmedel finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Nyhter:
Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Kundcase:
Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Nyheter:
ECOespiral – en ideell organisation grundad av Position Greens Sustainability Advisors

Den ideella organisationen ECOespiral grundades år 2015 av Sofie Folkesson och Sabina Nordén. Deras första projekt gick ut på att bygga...

Nyheter:
Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar:
Bygg- och fastighetsbranschen:
effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Rapport:
Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju:
Så gör du en bra hållbarhetsredovisning –
Johan Säwensten från Narva Communications berättar

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

Nyheter:
EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Intervju:
Hållbarhet och marknadsföring –
Sara Söderling från Setterwalls advokatbyrå delar sina råd om korrekt hållbarhetskommunikation

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Nyheter:
Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020
Position Greens Sustainability Advisor Sandra Wennesjö kommenterar

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju:
Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju:
Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Nyheter:
Vi fortsätter växa och välkomnar 6 nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar:
Science Based Targets – en sammanfattning av webinar som sändes 4/6 2020

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Rapport:
Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna rapport går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Nyheter:
Enklare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Intervju:
Sustainability Advisor Sabina Nordén om Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Rapport:
Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju:
Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

Kundcase:
AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

Nyheter:
EU:s nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

Rapport:
Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

Nyheter:
Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

Rapport:
Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Kundcase:
Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

Rapport:
GHG – Greenhouse Gas Protocol
– en introduktion

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

Nyheter:
El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju:
Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Kundcase:
Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

Nyheter:
GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Rapport:
Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju:
Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nyheter:
Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju:
Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju:
Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Rapport:
Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Nyheter:
Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Rapport:
Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Rapport:
Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.