Intervju: Social Hållbarhet

Anders Frankel17 maj, 2021

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte oss ner med vår egen Sustainability Advisor Prosha Aziz, som har en bakgrund i mänskliga rättigheter och jobbat med just social hållbarhet för att reda ut vad social hållbarhet egentligen innebär.
 
Vad är social hållbarhet?
 
Social hållbarhet kan upplevas som svår att definiera. I korta drag så skulle jag säga att det handlar om att skapa en miljö där alla anställda, arbetare i leverantörskedjan, kunder och individer i lokalsamhället i det stora hela får sina mänskliga rättigheter respekterade. Det handlar om att både identifiera och ta kontroll över den positiva och negativa påverkan ett företag kan ha på direkta och indirekta intressenter. Detta kan exempelvis ett tillverkande företag göra genom att både arbeta proaktivt med både deras direkt anställda samt deras leverantörer och underleverantörers anställda.
 
Hur ska man som företag tänka kring social hållbarhet och var börjar man?
 
Alla företag bär liksom regeringen en skyldighet att skydda, respektera, uppfylla och gradvis förverkliga mänskliga rättigheter i de led som de är aktiva. Företag bör därför agera med aktsamhet för att både undvika att skada mänskliga rättigheter och även kunna hantera eventuell negativ påverkan på individers mänskliga rättigheter som är direkt eller indirekt kopplade till deras verksamhet. 
 
Genom att definiera sitt scope utifrån de miljöer man verkar i kan man exempelvis förbättra livskvaliteten för de människor som företaget har en påverkan på genom att skapa arbete, varor och tjänster som hjälper individer att möta människans grundläggande behov och skapa mer inkluderande leverantörskedjor. Att ta aktiva beslut genom sociala investeringar, samarbeten med andra likasinnade företag och genom att främja en politik som stödjer social hållbarhet är också en bra väg att gå. 
 
Det finns många exempel på företag som arbetar med dessa frågor däribland Patagonia, som aktivt arbetar med att ha en positiv social påverkan i sina leverantörsled genom att bland annat utbilda sin inköps- och planeringsavdelning i hur man tar ansvarsfulla affärsbeslut*. På detta sätt lyckas Patagonia göra världen bättre samtidigt som de anses vara en arbetsgivare som attraherar kvalificerade medarbetare och bygger ett starkt varumärke med solida, långsiktiga värden.Vad kan man uppnå genom att mäta social hållbarhet?
 
Genom att mäta hållbarhetsdata får företag en bättre förståelse kring vart de står i sitt hållbarhetsarbete. Att lyfta frågor gällande social hållbarhet genom att samla in data för exempelvis anställda och mångfald eller samhällsengagemang visar på att företaget värdesätter sina relationer till de människor och samhällen de är aktiva i. Det visar även på att företaget har ett konsekvenstänk gällande hur deras verksamhet påverkar deras intressenter.
 
Social hållbarhet motarbetar därmed de potentiella risker som finns med att bedriva en affärsverksamhet genom att exempelvis säkerställa en mer säker leverantörskedja som prioriterar de anställdas hälsa och säkerhet.
 
Av ren erfarenhet märker vi på Position Green att konsumenter har ett allt större intresse av att investera i och konsumera socialt hållbara produkter och tjänster. Behovet av mer transparenta leverantörskedjor innebär därför även att konsumenter är mer villiga att investera i etiskt hållbara produkter. Utöver detta finns det även en rad vetenskapliga studier som påvisar på vilket sätt social hållbarhet kan vara klokt ur ett affärsmässigt perspektiv. Genom exempelvis en större mångfald bland anställda påvisar The Boston Consulting Group genom Harvard Business Review 19% högre intäkter direkt kopplade till innovation och i genomsnitt 9% högre rörelsemarginaler**. 
 
Genom att arbeta aktivt med frågor gällande företags samhällsansvar med ett fokus på social hållbarhet i olika branscher kan man som företag bli källan till innovation för nya produkt- eller servicelinjer – samtidigt som anställdas moral och engagemang ökar i den egna organisationen. Att arbeta aktivt med den interna riskhanteringen förbättrar på så sätt de konflikter som kan uppstå mellan företag och dess intressenter. 
 
Vilka utmaningar möter du oftast i ditt arbete som Sustainability Advisor?
 
Den största utmaningen som Sustainability Advisor är att konceptualisera och göra hållbarhetsfrågor både greppbart och mätbart för alla. Att lyckas med detta kan vara lite av en utmaning då man inte kan ta för givet att alla bär på samma typ av kunskap vad gäller hållbarhet. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är därför att alltid arbeta med en ambition att finna en gemensam grund med sina intressenter. 
 
Vilka ramverk existerar i nuläget som man bör ta hänsyn till?
 
Det finns flera olika ramverk som tar social hållbarhet i åtanke, däribland FN:s Utvecklingsmål som i de första 6 målen fokuserar på social hållbarhet. Dessa mål omfattar arbetskraft, kvinnors bemyndigande och jämställdhet, barn, ursprungsbefolkningar, individer med funktionsnedsättning samt individcentrerade metoder för näringslivets påverkan på fattigdom. Utöver de tidigare nämnda fokusgrupperna så handlar social hållbarhet även om frågor som berör på ett indirekt plan vad gäller exempelvis utbildning och hälsa. 
 
Ytterligare ett ramverk som ofta står i fokus när man talar om social hållbarhet är Global Reporting Initiatives rapporteringsstandarder, även känt som GRI Standards. Detta ramverk omfattar likt FN:s utvecklingsmål universella standarder, men även ämnesspecifika standarder (Topic-specific Standards) – däribland social hållbarhet. 
 
Avslutningsvis, vill jag även lyfta ett ramverk i form av riktlinjer av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling även känt som OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Detta ramverk ämnar till att få multinationella företag att respektera internationella normer om rättvisa arbetsvillkor. Riktlinjerna har undertecknats av regeringarna och omfattar rekommendationer till multinationella företag om allt från anställningar, mänskliga rättigheter till miljö och åtgärder mot korruption. 
 
Hur jobbar du helt konkret med social hållbarhet i ditt arbete som Sustainability Advisor?
 
Min roll som Sustainability Advisor på Position Green innefattar till stor del att hjälpa våra kunder genom att rådgiva dem kring vilken typ av social hållbarhetsdata som skulle vara intressant att mäta för just deras organisation. Alla mina processer är unika där jag aktivt uppmärksammar och uppmuntrar de företag jag är i kontakt med att börja mäta data kring social hållbarhet. Genom att informera kring vilket syfte detta fyller och hur viktig insamlingen av denna typ av data är för uppföljning och målsättning av ett företags hållbarhetsarbete, hjälper vi ofta våra kunder att förstå på vilket sätt de kan arbeta med social hållbarhet för att utveckla sin interna verksamhet, men samtidigt ha en positiv inverkan på de samhällen och de människor där deras affärer har en direkt eller indirekt inverkan. 
 

*Patagonia (2021). Patagonia and Social Responsibility in the Supply Chain: A History, Hämtad 2021-05-03
https://eu.patagonia.com/se/en/our-footprint/corporate-social-responsibility-history.html

**Lorenzo, Rocio och Reeves, Martin (2018). Harvard business review: How and Where Diversity Drives Financial Performance, Hämtad 2021-04-30
https://hbr.org/2018/01/how-and-where-diversity-drives-financial-performance

Kundcase: Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Ett av årets spännande tillskott bland Position Greens kunder är SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation. SLAO har drygt 300 medlemmar som är verksamma...

Intervju: Social Hållbarhet

Social hållbarhet är en grundläggande aspekt av hållbarhetsarbete, trots det hamnar det ofta i skuggan av miljö och klimatpåverkan. Vi satte...

Webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering – En sammanfattning 

Den 6 maj var det dags för Position Green och Paulina Björk, Head of Sustainability att hålla i ännu ett webinar,...

Ladda ner vår guide till den gröna taxonomin

Att säga att den gröna taxonomin medfört ökat intresse för hållbarhetsarbete är ingen överdrift. Många verksamheter söker därför efter kunskap och...

Se inspelningen av vårt webinar: Från avfall till cirkulär resurshantering

Detta Webinar är nu genomfört – länk till inspelningen hittar du här Lär er hur ni som bolag kan bli mer...

EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021

Den 21a april antogs en första del av Taxonomin som gäller de två första miljömålen; Begränsning av klimatförändringar och Anpassning till...

Intervju: Så möts effektivitet och långsiktighet i Nolatos och Hexpols hållbarhetsarbete

Både Nolato och Hexpol är bolag med en industriell profil och ett tydligt hållbarhetsfokus. Vid närmare anblick är det tydligt att...

Data i hållbarhetsarbetet – Ett case med Humlegården Fastigheter

Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green och Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården fastigheter pratar om data i...

Webinar: ESG Ratings – En sammanfattning

Den 10:e mars höll Position Green, med Paulina Björk, Head of Sustainability i spetsen – Ett webinar om ESG Ratings tillsammans...

Webinar: ESG Ratings – Hur fungerar det?

I stort sett alla branscher påverkas av tydligare hållbarhetskrav från bland annat ägare, kunder och investerare. ESG Ratings har under de...

Nytt samarbete: Emissionsfaktorer för livsmedel från RISE finns nu i Position Green

På Position Green vill vi att hållbarhetsarbetet skall vara effektivt och tillförlitligt. För att nå bästa möjliga resultat för våra användare...

Ny visualisering av hållbarhetsutveckling för leverantörer och bolagsinnehav i Position Green

Nyligen lanserade vi den nya modell som vi tillsammans med E.ON tagit fram för att visualisera fastighetsrelaterad hållbarhetsdata. Nästa visualisering som...

Blåkläder – datadrivet hållbarhetsarbete med fokus på livscykeln

Blåkläders hållbarhetsarbete intresserar oss av flera skäl: Man har tydligt profilerat sig som hållbara och lyft fram sitt hållbarhetsarbete, men med...

Ny visualisering av hållbarhetsdata för fastigheter framtagen tillsammans med E.ON

Att ha tillförlitlig och väl strukturerad data för hållbarhetsarbete är någonting som vi på Position Green alltid har haft i fokus....

Webinar för bygg- och fastighetsbranschen: Effektivt arbete med klimatdeklarationer och insamling av data

Detta webinar är redan genomfört. Vill du få tillgång til inspelningen?  Använd formuläret nedan – så återkommer vi till dig! Innehåll:...

Introduktion till TCFD

Ladda ner guiden ”Introduktion till TCFD”

När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring TCFD såg vi ett jättestort intresse. Att förstå inte bara hur...

Intervju: Så gör du en bra hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet resultat sammanfattas för många verksamheter i en hållbarhetsredovisning. Det blir både ett tillfälle att stämma av årets utfall och ett...

EU’s nya taxonomi – en uppdatering

Om du arbetar inom hållbarhet eller i finanssektorn kan du knappast ha missat EU´s nya taxonomi. Kortfattat handlar den om att...

Hållbarhet och marknadsföring – vad man får (och inte får) säga om sitt hållbarhetsarbete

Att kommunicera hållbarhetsarbete är inte helt okomplicerat. Samtidigt som många bolag gör stora framsteg utan att kommunicera detta är det inte...

Tips till dig som börjar hållbarhetsrapportera 2020

2020 har varit ett spännande år utöver det vanliga på många sätt. Hoppas alla är lika exalterade som vi på Position...

Hampus Jakobsson, Pale Blue Dot

Intervju: Pale Blue Dot – En fond fokuserad på tidiga bolag inom klimatutmaningen

Inom hållbarhet dyker det löpande upp nya bolag och idéer som vill bidra till att lösa klimatutmaningen. Några av dessa klarar...

Intervju: Så arbetar BIMobject för att hjälpa byggindustrin minska sina CO2-utsläpp

Transporter, livsmedel och energiproduktion kommer ofta i fokus när det gäller att reducera CO2-utsläpp. Även byggindustrin har mycket stora möjligheter att...

Förbeställ guiden ”Så fungerar TCFD – detta behöver du veta”

Introduktionen är nu klar – ladda ner ”Introduktion till TCFD” här. När vår Sustainability Advisor Sabina skrev en första introduktion kring...

Nyanställda inom hållbarhetsarbete på Position Green

Vi fortsätter växa och välkomnar nya kollegor

Den förste september växer vi med ytterligare 6 anställda. Nyanställningarna kommer efter en fortsatt kraftig tillväxt på över 100% och stärker...

Vårt webinar om Science Based Targets

Webinar om Science Based Targets – en kort sammanfattning

I juni anordnade Position Green och konsultfirman 2050 ett webinar kring Science Based Targets (SBT). Deltagande var representanter för ett flertal...

Inköpsarbetet är centralt i hållbarhetsarbetet. Diagram som visar utsläpp i Sverige resp utlandet

Så lyckas inköpsavdelningen med hållbarhetsarbetet

I denna artikel går vi in på varför företagens inköpsfunktion i kombination med dess hållbarhetsarbete är central, och tips på hur...

Lättare för konsumenterna att handla medvetet på Coop – lanserar hållbarhetsdeklarationer

Livsmedelskonsumentens totala påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, styrs i stor utsträckning av inköpsbeslut. Det har tidigare varit en utmaning för konsumenter att...

Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Position Greens Sustainability Advisor Sabina Nordén introducerar våra läsare till Task force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) och kommer med...

introduktion-till-effektiv-hallbarhetsrapportering-cover

Ladda ner guiden ”Introduktion till effektiv hållbarhetsrapportering”

Vi är glada över att kunna dela vår snabbguide inom hållbarhetsrapportering med dig. Syftet med denna första upplaga är att kunna hjälpa...

erik-huss

Intervju: Erik Huss, Husstainability

Vårt samhälle befinner sig just nu i en omfattande pandemi vars effekter vi i detta tidiga skede har svårt att sia...

AF Bostäder – 100% fossilbränslefria år 2020

Få ämnen engagerar så mycket idag som ämnet hållbarhet. I samarbete med Miljö & Utveckling publicerar Position Green en artikelserie med...

EUs nya taxonomi – detta behöver du veta

Taxonomi - detta måste du veta om du arbetar med hållbarhet eller investeringar

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering – vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning? För att hålla isär begreppen redan nu: Hållbarhetsrapportering avser den process där man samlar in och sammanställer...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapport: Rätt data är nyckeln

Mätning är oerhört centralt för den som vill nå sina mål och röra sig framåt. I en hållbarhetsrapport är detta själva...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Så kommer ni igång med effektiv hållbarhetsrapportering

Detta är en artikel från vår guide för är att hjälpa dig som skall börja med hållbarhetsrapportering, för en effektivare start...

Maria Nila – en hållbar förflyttningsresa

Hårvårdsföretaget Maria Nila beslutade år 2012 för att förnya hela sitt koncept med fokus på vegansk hårvård med tydlig hållbarhetsprofil. Sedan...

GHG – Greenhouse gas protocol

GHG – Greenhouse gas protocol Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt...

El-effekt bör kosta skjortan för planetens skull

Energiområdet är ett väldigt komplext område och det har nog inte undgått någon att i synnerhet el-effektfrågan får ökad uppmärksamhet. Essensen...

Intervju: Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment på Danske Bank

Hur ser ett investerarperspektiv ut vad gäller bolags värdering, risker och utmaningar kopplat till hållbarhetsarbetet: går det att jämföra bolag åt...

Apsis hållbarhetsarbete – en resa mot noll nettoutsläpp

APSIS – en snabb resa mot Noll Nettoutsläpp Den digitala marknadsföringsplattformen APSIS har påbörjat en spännande resa som syftar till att...

GRI standarder översatta till svenska

GRI standarder översatta till svenska

GRI (Global reporting initiative) standarder översatta till svenska GRI Sustainability reporting standards (GRI standards) hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att...

Exempel på verktyg som ersätter mallar vid hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering

Mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning?

Använda mallar eller verktyg för hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Så här tänker vi Arbete med hållbarhetsrapportering enligt GRI eller andra standarder är...

Intervju: Christian Jansson, grundare och VD för Godsinlösen AB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Nerladdninsgbar bok: Klimatinfo för alla

Ladda ner boken Klimatinfo för alla Vi är stolta över att kunna dela den användbara boken Klimatinfo för alla, med dig....

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Intervju: Magnus Alfredsson, Grundare av Proethos

Ett enkelt och kraftfullt sätt att förbättra din klimatpåverkan är att se till att de pengar som man sparar används rätt...

Intervju: Daniel Nord, VD på arkitektfirman FOJAB

Med syftet att belysa hur verksamheter kan bidra till bättre hållbarhet pratar vi med representanter för olika branscher. Vissa frågeställningar är...

Risker med att inte arbeta hållbart

När vi diskuterar hållbarhetsarbete handlar det ofta om globala risker eller behovet att möta lagstiftning och regelverk. Dessa perspektiv är viktiga...

Är det nu hållbart företagande blir mainstream?

Det händer mycket inom hållbarhet just nu. För bara något år sedan verkade det som att hållbart företagande var en nisch...

Andrahandseffekterna av hållbart företagande

Ett perspektiv vid hållbara beslut är att dessa kan ha en stark andrahandseffekt – om än i en mer långsiktig form....

Så lyckas du med möten på distans för hållbart företagande

En personlig erfarenhet är att många möten i ett bolag sker av slentrian istället för ett reellt behov. Dessutom är de...

SÅ kommer ni effektivt igång med hållbarhetsrapportering

Investeringar och hållbart företagande

Min bakgrund är som entreprenör med två lyckade bolag inom IT-branschen. En sak som hjälpt mig hitta rätt är att förstå...

Hållbart företagande – så intresserar och behåller du rätt personal

Tre företeelser berättades ungefär samtidigt för mig hösten 2018: Det stora arkitektkontoret som skulle på utbildningsresa, men där en en tredjedel...

Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering

Nya Hållbarhetslagen gäller från den 1 december 2016 Vad? Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december...

Vill du veta mer?

Få en demo av hur Position Green kan hjälpa er med mätbart, effektivt hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att din information hanteras enligt vår integritetspolicy.

Field will be auto populated with name of the page the form is located on.