We empower champions of sustainability


Position Green är ett snabbväxande företag med ambitionen att revolutionera hur företag och organisationer arbetar hållbart.
Vårt egenutvecklade verktyg hjälper våra kunder att på ett effektivt och smart sätt samla in, analysera, visualisera och redovisa hållbarhetsdata.


Boka Demo

Vi är stolta över att arbeta med företag och organisationer i olika storlek och från flertalet branscher.
Våra kunder ser vi som champions som valt att ta sitt hållbarhetsarbete på allvar. Några av dessa är:


Image


Med vårt verktyg kan alla bli
en champion inom hållbarhet


Så här fungerar verktyget

Image
Insamling

  Position Green förenklar och effektiviserar insamlingen av data, vilket kan göras på en rad olika sätt:

  • Manuellt via rapportörer där delegeringsfunktioner säkerställer att rätt person lämnar riktig information. Dokument, bilder och andra underlag som visar att insamlad data är korrekt kan laddas upp och kommenteras.
  • Samlar både kvantitativ och kvalitativ data på ett integrerat sätt.
  • Via leverantörer som på ett smidigt sätt kan registrera data med hjälp av skräddarsydda enkätformulär och med webaccess direkt in i verktyget.
  • Data kan importeras direkt från Excel eller automatiskt överföras från befintliga system eller via sensorer.

  Fokus ligger på enkelhet och användarvänlighet.


  Hantering

  Med all hållbarhetsdata samlad på ett ställe är det lätt att mäta och följa upp:

  • Göra beräkningar och skapa de KPI:er som är av relevans att följa upp.
  • Använda emissionsfaktorer och beräkna kostnader.
  • Ha full kontroll och överblick av hur arbetet fortskrider. All data är spårbar och det går enkelt att se vem som registrerat vad och vid vilken tidpunkt eller från vilket annat system data hämtats ifrån.
  • Tidsbesparing med hjälp av funktionen för att skicka påminnelser. Lägg istället tid och fokus på att analysera data och ägna tid åt ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.
  • Illustrera insamlad data på ett valfritt och flexibelt sätt. Filtrera och sortera data på olika sätt och skapa grafer som på ett tydligt sätt visar hur det går för verksamheten.
  • Visualisera information i diagram och tabeller och se hur verksamheten förbättrar hållbarhetsarbetet över tid och jämfört med uppsatta mål.
  • Jämför mellan olika organisatoriska enheter och skapa fortsatt motivation för ett ännu bättre hållbarhetsarbete.

  Export

  Att ha all miljö- och hållbarhetsdata samlad på ett ställe medför en rad olika fördelar, bland annat effektivitet då en rapport ska tas fram.

  • I Position Green skapas med enkelhet till exempel en hållbarhetsrapport till bolagsverket, miljörapporter till kommuner och länsstyrelser eller beslutsunderlag till ledningsgruppen.
  • Det är valfritt att använda sig av automatiserade rapporter eller rapporter som kräver en mindre handpåläggning för att justeras efter specifika behov.
  • Med verktygets smarta taggningssystem kan data sorteras enligt GRI, Global Impacts, FN:s utvecklingsmål eller andra mål och standarder.

  Sammantaget ökar transparensen mot omvärlden och det blir enklare att informera såväl kunder som anställda på företaget om hur verksamheten arbetar med hållbarhetsfrågor.


  Setup av verktyget fungerar likt Lego där varje kunds unika behov snabbt
  kan byggas upp fritt eller skapas utifrån en färdig struktur

   Varje företag och organisation har sina unika förutsättningar och Position Green har från grunden byggts för att så snabbt, enkelt och möjligt kunna tilgodose de behov som våra kunder har.

   Det går snabbt att skapa er egna mätstruktur eller att helt utgå från olika standarder. Det finns även inbyggda best practice från alla delar inom hållbarhetsarbetet.


   Boka Demo för att lära dig mer

                     

   6 fördelar med Position Green

   1. Enkelhet och snabbhet

   Ett enkelt och användarvänligt verktyg som skapar tydlighet i vad som ska rapporteras – både inom organisationen och till leverantörer. Det ska vara lätt att göra rätt.

   2. Kostnadseffektivt och dynamiskt

   Verktygets dynamiska setup gör att det anpassas unikt efter varje kunds unika organisation och mätbehov vilket innebär att kunderna inte behöver betala för något som de inte behöver.

   3. Tidsbesparingar och ökad transparens

   Sparar mycket tid i arbetet med att samla in och följa upp, samt återkoppla miljö- och hållbarhetsdata till olika intressenter. Tid som kan läggas på ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

   4. Automatiserade rapporter och visualiseringar

   Verktyget visualiserar data i grafer, tabeller och olika diagram samt skapar kundrelevanta rapporter inom miljö- och hållbarhetsområdet.

   5. Kontroll och spårbarhet

   All data valideras och är spårbar vilket gör att det är lätt att mäta och ha kontroll över informationen. Risken minimeras att man rapporterar fel och att analyser/prognoser blir felaktiga.

   6. Inbyggda hållbarhetsstandarder

   Data som samlas in kan taggas med samtliga hållbarhetsstandarder såsom GRI, SDG:er, Global compact m fl.

   Simplifierar det komplexa

   Vid en första anblick kan insamling av hållbarhetsdata verka relativt enkelt, men i realiteten kan själva insamlingen bli väldigt komplex. Det finns många olika dimensioner att beakta och det gäller att bygga upp en logisk mätstruktur som går att använda på hela organisationen. Några av de saker som ett verktyg behöver klara av att hantera i kombination med varandra är organisatoriska enheter, mätområden, miljöaspekter, hållbarhetsmål, mätpunkter, mätmetoder, frekvenser och med vilken regelbundenhet data ska samlas in. Detta är alla saker som snabbt effektiviseras i Position Green.

    

   Hur arbetar ni idag?

   I brist på annat använder de flesta företag och organisationer Excel, Word, Sharepoint och andra nödlösningar för insamling och sammanställning av miljö- och hållbarhetsdata. Dessa är jättebra program och verktyg men inte byggda för att samla in och hantera komplex miljö- och hållbarhetsdata. Ofta får massor av tid läggas på att jaga in information och i slutändan saknas ändå överblick på vem som har lämnat vilken data och om den överhuvudtaget är rätt.

   Att använda sig av Position Green för att underlätta hållbarhetsarbetet innebär även att ni inte längre behöver lägga tid på att jaga information. Den inbyggda spårbarheten i verktyget säkerställer dessutom att informationen kommer från trovärdiga och riktiga källor. Eftersom att vi lagt stor vikt vid flexibilitet finns det möjlighet att samla in information och koppla era befintliga system till Position Green för att enkelt och automatiskt föra över redan befintlig data. Ni får en total vy över hur ert avtryck ser ut och er ställning gentemot de mål ni satt upp. Det blir sedan lätt att följa utvecklingen över tid eftersom att systemet följer ert räkenskapsår. Med bättre insikt är det också enklare att ta en ny och proaktiv position i ert hållbarhetsarbete.


   Projektledning och kundanpassningar

   Med vårt verktyg som utgångspunkt erbjuder Position Green projektledning i miljö- och hållbarhetsarbete. Vi bistå även med kundanpassningar av verktyget och specialanpassade moduler om detta skulle efterfrågas.

   Vi vill hjälpa våra kunder att ta en stark position i sitt miljöarbete genom att vara tydlig med sin miljöpåverkan och skapa förtroende för hur de arbetar med detta. Vi vill skapa bättre beslutsunderlag och stödja arbete med att skapa engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

    

   ”Vi är den första generation att veta att vi kan underminera hela jorden.
   Vi är troligtvis den sista som kan göra någonting åt det."

   Johan Rockström

   Ansvar för hållbart samhälle

   Alla organisationer som vill ta ansvar för vår miljö och bidra till ett hållbart samhälle har behov av att samla in, strukturera och värdera hållbarhetsdata. Detta behov har förstärkts ytterligare då det från 2017 blev lag på att alla företag i Sverige med mer än 250 anställda måste ta fram en hållbarhetsrapport. Att arbeta med “rätt data” blir avgörande och ett gemensamt verktyg och arbetssätt är en förutsättning för att klara av detta. Det blir viktigt att kunna hämta ut miljö- och hållbarhetsrapporter till lagstiftare, regelverk och kvalitetssystem, att koppla kostnader till miljökonsekvens/besparande, underlätta miljö- och hållbarhetsrevisioner samt att jämföra mot andra företag och organisationer. Inte minst blir det viktigt att mäta sin påverkan för att kunna göra någonting åt det.