We empower champions of sustainability


Boka DemoPosition Green är ett snabbväxande företag med ambitionen att revolutionera hur företag och organisationer arbetar hållbart.
Vår egenutvecklade mjukvara hjälper våra kunder att på ett effektivt och smart sätt samla in, analysera, visualisera och redovisa hållbarhetsdata.

Vi är stolta över att arbeta med företag och organisationer i olika storlek och från flertalet branscher.
Våra kunder ser vi som champions som valt att ta sitt hållbarhetsarbete på allvar.


                                       

                                            
Med rätt verktyg kan alla kan bli en champion inom hållbarhet


Och så här fungerar det

Image
Insamling

  Position Green förenklar insamlingen av data, vilket kan göras på en rad olika sätt:

  • Manuellt via rapportörer där ni även kan använda er av vår delegeringsfunktion och på så sätt säkerställa att rätt person lämnar riktig information. Dokument, bilder och andra underlag som visar att insamlad data är korrekt kan också laddas upp.
  • Via era leverantörer som på ett smidigt sätt kan registrera data med hjälp av skräddarsydda enkätformulär eller enkelt via en länk direkt in i verktyget.
  • Ni kan importera data från Excel eller automatiskt tanka över data från befintliga system inom verksamheten.

  Bearbetning

  Välj hur ni vill se och illustrera den data/information ni samlar in.

  • Skär/sortera din data på olika sätt och skapa pedagogiska grafer som på ett tydligt sätt visar hur det går för företaget.
  • Visualisera informationen i diagram och tabeller och ser hur ni förbättrat er över tid och även hur ni ligger till i jämförelse med de mål ni satt upp.
  • Jämför mellan olika organisatoriska enheter och skapa fortsatt motivation för ett ännu bättre miljö- och hållbarhetsarbete.

  I vår “controllingfunktion” har ni full kontroll och överblick av hur arbetet fortskrider. Det går enkelt se vem som registrerat vad och vid vilken tidpunkt. All data är spårbar och ni slipper dessutom att lägga tid på att jaga in information med hjälp av vår funktion för att skicka påminnelser. Ni kan istället fokusera på att analysera er data och ägna tid åt ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.


  Export

  En stor fördel med att ha all miljö- och hållbarhetsdata samlad på ett ställe är att ni effektivt kan skapa de rapporter ni behöver. I Position Green kan ni till exempel skapa en hållbarhetsrapport till bolagsverket, miljörapporter till kommuner och länsstyrelser eller ta fram beslutsunderlag till ledningsgruppen. Välj själv om ni vill ta ut automatiserade rapporter direkt eller göra handpåläggning för att justera den efter ert specifika behov. Med vårt smarta tagningssystem kan data sorteras enligt GRI, Global Impacts eller de standarder ni valt att rapportera enligt. Sammantaget ökar transparensen mot omvärlden och det blir enklare att informera såväl kunder som anställda på företaget om hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor.


                    

  6 fördelar med Position Green

  1. Enkelhet och snabbhet

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg som skapar tydlighet i vad som ska rapporteras – både inom organisationen och till leverantörer. Det ska vara lätt att göra rätt.

  2. Kostnadseffektivt och dynamiskt

  Verktygets dynamiska setup gör att det anpassas unikt efter varje kunds unika organisation och mätbehov vilket innebär att kunderna inte behöver betala för något som de inte behöver.

  3. Tidsbesparingar och ökad transparens

  Sparar mycket tid i arbetet med att samla in och följa upp, samt återkoppla miljö- och hållbarhetsdata till olika intressenter. Tid som kan läggas på ett mer proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

  4. Automatiserade rapporter och visualiseringar

  Verktyget visualiserar data i grafer, tabeller och olika diagram samt skapar kundrelevanta rapporter inom miljö- och hållbarhetsområdet.

  5. Kontroll och spårbarhet

  All data valideras och är spårbar vilket gör att det är lätt att mäta och ha kontroll över informationen. Risken minimeras att man rapporterar fel och att analyser/prognoser blir felaktiga.

  6. Inbyggda hållbarhetsstandarder

  Data som samlas in kan taggas med samtliga hållbarhetsstandarder såsom GRI, SDG:er, Global compact m fl.

  Simplifierar det komplexa

  Vid en första anblick kan insamling av hållbarhetsdata verka relativt enkelt, men i realiteten kan själva insamlingen bli väldigt komplex. Det finns många olika dimensioner att beakta och det gäller att bygga upp en logisk mätstruktur som går att använda på hela organisationen. Några av de saker som ett verktyg behöver klara av att hantera i kombination med varandra är organisatoriska enheter, mätområden, miljöaspekter, hållbarhetsmål, mätpunkter, mätmetoder, frekvenser och med vilken regelbundenhet data ska samlas in. Detta är alla saker som snabbt effektiviseras i Position Green.

   

  Hur arbetar ni idag?

  I brist på annat använder de flesta företag och organisationer Excel, Word, Sharepoint och andra nödlösningar för insamling och sammanställning av miljö- och hållbarhetsdata. Dessa är jättebra program och verktyg men inte byggda för att samla in och hantera komplex miljö- och hållbarhetsdata. Ofta får massor av tid läggas på att jaga in information och i slutändan saknas ändå överblick på vem som har lämnat vilken data och om den överhuvudtaget är rätt.

  Att använda sig av Position Green för att underlätta hållbarhetsarbetet innebär även att ni inte längre behöver lägga tid på att jaga information. Den inbyggda spårbarheten i verktyget säkerställer dessutom att informationen kommer från trovärdiga och riktiga källor. Eftersom att vi lagt stor vikt vid flexibilitet finns det möjlighet att samla in information och koppla era befintliga system till Position Green för att enkelt och automatiskt föra över redan befintlig data. Ni får en total vy över hur ert avtryck ser ut och er ställning gentemot de mål ni satt upp. Det blir sedan lätt att följa utvecklingen över tid eftersom att systemet följer ert räkenskapsår. Med bättre insikt är det också enklare att ta en ny och proaktiv position i ert hållbarhetsarbete.


  Projektledning och kundanpassningar

  Med vårt verktyg som utgångspunkt erbjuder Position Green projektledning i miljö- och hållbarhetsarbete. Vi bistå även med kundanpassningar av verktyget och specialanpassade moduler om detta skulle efterfrågas.

  Vi vill hjälpa våra kunder att ta en stark position i sitt miljöarbete genom att vara tydlig med sin miljöpåverkan och skapa förtroende för hur de arbetar med detta. Vi vill skapa bättre beslutsunderlag och stödja arbete med att skapa engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

   

  ”Vi är den första generation att veta att vi kan underminera hela jorden. Vi är troligtvis den sista som kan göra någonting åt det.”

  Johan Rockström

  Ansvar för hållbart samhälle

  Alla organisationer som vill ta ansvar för vår miljö och bidra till ett hållbart samhälle har behov av att samla in, strukturera och värdera miljö- och hållbarhetsdata. Detta behov har förstärkts ytterligare då det från 2017 blev lag på att alla företag i Sverige med mer än 250 anställda måste ta fram en hållbarhetsrapport. Att arbeta med “rätt data” blir avgörande och ett gemensamt verktyg och arbetssätt är en förutsättning för att klara av detta. Det blir viktigt att kunna hämta ut miljö- och hållbarhetsrapporter till lagstiftare, regelverk och kvalitetssystem, att koppla kostnader till miljökonsekvens/besparande, underlätta miljö- och hållbarhetsrevisioner samt att jämföra mot andra företag och organisationer. Inte minst blir det viktigt att mäta sin påverkan för att kunna göra någonting åt det.