Nya Hållbarhetslagen
gäller från den 1 december 2016

Vad?

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december 2016. Lagen innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Vilka företag tillämpas av lagen?

Gäller för företag som uppfyller minst två av följande villkor:

  • medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250 st.
  • balansomslutning ska uppgår till mer än 175 MSEK (20 miljoner Euro)
  • nettoomsättningen uppgår till mer än 350 MSEK (40 miljoner Euro)

1 600 företag uppskattas omfattas av lagförändringen i Sverige och ytterligare 6 000+ företag inom EU.

När i tiden behöver man lämna en hållbarhetsrapport?

Gäller för helåret 2017 och redovisas första gången under 2018.

Vad ska rapporten innehålla?

Den obligatoriska hållbarhetsrapporten kommer att innehålla en kort beskrivning av företagets affärsmodell, en beskrivning av den policy som företaget följer i dessa frågor, resultatet av denna policy, väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet, affärsförbindelser, produkter eller tjänster samt relevanta icke-finansiella centrala resultatindikatorer.

Den nya hållbarhetslagens krav ställs emot de krav som intressenterna ställer på moderna företag om det nya sättet att driva företag. Ett genomgående tema är långsiktig överlevnad och riskhantering för dagens aktörer på marknaden.

De aktuella företagen som omfattas av den nya lagen ska redogöra för hur de arbetar med en rad hållbarhetsfrågor.
Aktuella områden som skall beaktas är miljöfrågor, sociala frågor, frågor kring anställning som arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor.

Beskrivning av den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om bolagets styrelse. Målet med policyn och hur policyn har tillämpats samt resultatet av policyns tillämpning. Om bolaget inte tillämpar någon mångfaldspolicy ska skälen för det anges.
Gäller endast bolag som de senaste 2 åren uppfyllt mer än ett av villkoren för ”stora företag”.

Har styrelsen något ansvar?

Styrelsen har ansvaret för innehållet, men måste inte skriva under hållbarhetsrapporten.

Har revisorn något ansvar?

Revisorn kontrollerar att hållbarhetsrapport upprättats, men granskar inte innehållet.

Har du fler frågor?

Vänligen kontakta oss om du skulle ha fler frågor eller funderingar kring de förändrarde lagstiftningen och vad den innebär för ditt företag.